Interpelacje VI kadencja

Interpelacja nr 12973 w sprawie stanu nawierzchni dróg krajowych

Analiza   i porównanie danych z „Raportu o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych na koniec 2007 roku”  z danymi „Raportu o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych na koniec więcej »Interpelacja nr 12803 w sprawie obowiązków nałożonych na starostów wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności jej art. 1 nakłada na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązek sporządzenia zestawienia zbiorczego więcej »Interpelacja nr 12802 w sprawie stanu regulacji prawa własności nieruchomości gminnych, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią obecnie własność gmin, a nie mają założonych ksiąg wieczystych

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności jej art. 1 nakłada na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązek sporządzenia zestawienia zbiorczego więcej »Interpelacja nr 11483 w sprawie opóźnień we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w niektórych województwach.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-13 przewiduje wykorzystanie  ok.48 mld zł na cele  m.in. podniesienia jakości kształcenia, likwidowania zjawisk wykluczenia społecznego, aktywizowanie bezrobotnych na rynku pracy, podniesienie poziomu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. więcej »Interpelacja nr 8213 w sprawie opóźnień we wdrażaniu Priorytetu III ?Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska?, Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Na liście projektów kluczowych priorytetu III – „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska” działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko   w październiku więcej »Interpelacja nr 7043 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory dla oznakowania owiec i kóz.

W materiale informacyjnym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  „Wymogi Wzajemnej Zgodności” -  informacje dotyczące wymogów wzajemnej zgodności dla rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie i wsparcie w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych  więcej »Interpelacja nr 6112 w sprawie budowy drogi ekspresowej S 3 na odcinku Nowa Sól-Legnica ujętej w programie realizacji budowy dróg i autostrad na Euro 2012.

W dniu  22 października 2008 r. ukazała się w dzienniku Rzeczpospolita informacja dotycząca rządowego programu  budowy dróg i autostrad na mistrzostwa Euro 2012, sugerująca, że do roku  2012 nie uda się  zakończyć  prac  na wielu odcinkach dróg ekspresowych. więcej »Interpelacja nr 6111 budowy drogi ekspresowej S 7 na odcinku Kielce-Kraków, ujętej w programie realizacji budowy dróg i autostrad na Euro 2012.

W dn.22 października 2008 r. ukazała się w dzienniku Rzeczpospolita informacja dotycząca rządowego programu  budowy dróg i autostrad na Euro 2012. W szczególności, w odniesieniu do drogi ekspresowej S 7 „Rzeczpospolita” podaje: „Drogowcom nie uda się m.in. więcej »Interpelacja nr 4510 w sprawie podjęcia dalszych niezbędnych prac remontowych na drodze krajowej nr 28

Mimo znacznego dopływu środków dostępnych w nowej perspektywie  finansowej UE 2007 – 2013 na cele rozwoju i poprawy stanu infrastruktury drogowej ujętych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,  dostępne środki finansowe nie pozwolą na realizację wszystkich więcej »Interpelacja nr 3677 w sprawie konieczności podjęcia pilnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się szkodników niszczących drzewostany świerkowe.

W świerkowych drzewostanach, zwłaszcza na obszarze południowej Małopolski,  Śląska i Dolnego Śląska w następstwie szkód powodowanych wiatrem i suszą w okresie  letnim wystąpił wzrost zagrożenia  przez owadzie szkodniki wtórne w tym najgroźniejszego, jakim jest więcej »Strona 1234 
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch