Interpelacje VI kadencja

Interpelacja nr 22280 w sprawie problemów wynikających z niejednolitej interpretacji art. 89 ustawy o podatku akcyzowym

Art. 89 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym określa stawki akcyzy na wyroby energetyczne. Zgodnie z ust. 5 tego artykułu sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, jest zobowiązany więcej »Interpelacja nr 22263 w sprawie nadzoru ministra nad działalnością spółki Skarbu Państwa Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica

1. Jak zarząd spółki wywiązuje się z zadań w zakresie podstawowej działalności, tj. produkcji energii ze źródeł odnawialnych? Dlaczego w minionych trzech latach kadencji obecnego prezesa nie dokonano żadnych inwestycji w rozbudowę mocy wytwórczych OZE? Trudno za inwestycję więcej »Interpelacja nr 22061 w sprawie opóźnień we wdrażaniu programu ISPA i Funduszu Spójności z lat 2004-2006

Istotnym źródłem finansowania realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych ustanowionego w celu wdrażania dyrektywy 91/271 są środki Unii Europejskiej z programu ISPA i z Funduszu Spójności.             więcej »Interpelacja nr 20559 w sprawie szkód powodziowych w woj. małopolskim

Straty powodziowe na terenie woj. małopolskiego spowodowane powodziami w roku 2010 w samych tylko obiektach ochrony przeciwpowodziowej administrowanych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zamknęły się kwotą ok. 800 mln zł. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w więcej »Interpelacja nr 20558 w sprawie konsekwencji ewentualnego niewypełnienia przez Polskę zobowiązań w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych

Cel pośredni ustanowiony dla wdrożenia dyrektywy 91/271/WE z dnia 21 maja 1991 r. w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych zakłada osiągnięcie zgodności z jej wymaganiami dla aglomeracji powyżej 15 000 RLM do końca 2010 r. Jak wiadomo, cel ten nie został osiągnięty, i obowiązujący więcej »Interpelacja nr 20309 w sprawie niewystarczającej ochrony danych osobowych podatników w systemie ˝Karta kontroli˝

Sposób i standardy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych normuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać więcej »Interpelacja nr 20287 20287w sprawie zagrożenia dostępności świadczeń medycznych w woj. małopolskim w wyniku bałaganu organizacyjnego, nieprzejrzystych i niejawnych procedur w negocjacjach z oferentami prowadzonych przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

W związku z trwającymi postępowaniami konkursowymi na kontraktowanie usług medycznych w Małopolsce przez oddział wojewódzki NFZ do mojego biura poselskiego napływają liczne stanowiska, rezolucje i wystąpienia kierowane przez samorządy lokalne, przez organy prowadzące placówki więcej »Interpelacja nr 20286 w sprawie opóźnień w kontraktowaniu środków z Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝, priorytet VII, działanie 7.1: Rozwój transportu kolejowego, oraz prawdopodobnych następstw tych opóźnień

Z informacji w sprawie stanu wdrażania Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ w zakresie priorytetów VI, VII i VIII przedstawionej w listopadzie 2010 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury - podkomisja ds. monitorowania funduszy europejskich wynika, że środki alokowane więcej »Interpelacja nr 19580 w sprawie zapewnienia środków na budowę północnej obwodnicy Krakowa

Dnia 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła ˝Krajową strategię rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie˝ - średniookresowy dokument strategiczny określający uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju regionalnego, a także politykę państwa wobec regionów. więcej »Interpelacja nr 19486 w sprawie wypełniania przez Polskę zobowiązań wynikających z akcesji do UE w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych.

Przystępując do Unii Europejskiej Polska  zobowiązała się  wprowadzić do porządku prawnego i wdrożyć przepisy prawne obowiązujące w Unii w zakresie ochrony środowiska. Wynegocjowane i zaakceptowane przez nasz kraj zobowiązania w tej dziedzinie zostały ujęte w Traktacie akcesyjnym. więcej »Strona 1234 
Copyright © 2005-2024 Anna Paluch