Interpelacja nr 20559 w sprawie szkód powodziowych w woj. małopolskim

Straty powodziowe na terenie woj. małopolskiego spowodowane powodziami w roku 2010 w samych tylko obiektach ochrony przeciwpowodziowej administrowanych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zamknęły się kwotą ok. 800 mln zł. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie szacuje z kolei straty w administrowanych przez siebie urządzeniach przeciwpowodziowych na ok. 652 mln zł. Nie ulega wątpliwości, że prawidłowo prowadzona gospodarka wodna i należyte zabezpieczenie cieków wodnych mogłoby zminimalizować lub przynajmniej ograniczyć wysokość tych strat. Corocznie przy uchwalaniu budżetu państwa wnioski regionalnych zarządów gospodarki wodnej o przekazanie środków na gospodarkę wodną i zabezpieczenia przeciwpowodziowe są uwzględniane w ok. 15-20%. Te wieloletnie zaniedbania powinny być zlikwidowane przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej. Tak się niestety nie dzieje. W ostatnich 3 latach została zaniechana realizacja projektów z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej ujętych w Programie Operacyjnym ˝Infrastruktura i środowisko˝, priorytet III, działanie 3.1: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Terenu woj. małopolskiego dotyczą projekty: ˝Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego rzeki Białej Tarnowskiej˝ (24,5 mln zł), ˝Budowa zbiornika wodnego Młynne na Łososinie˝ (140 mln zł), ˝Budowa stopnia wodnego Niepołomice na rzece Wiśle˝ (52 mln zł), ˝Krakowski węzeł wodny - trwałe zabezpieczenie przed powodzią miasta Kraków˝ (300 mln zł), ˝Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz stanu technicznego obiektów w zlewni Łososiny˝ (24,4 mln zł), ˝Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Raby˝ (13,5 mln zł), ˝Poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego górnej Wisły w km 0+000 - 92+000˝ (23,6 mln zł).
            Jak wykazuje doświadczenie i usytuowanie strat powodziowych na terenie woj. małopolskiego, działania inwestycyjne dla ochrony przed powodzią realizowane w górnym biegu rzeki Wisły i jej dopływów (Niedzica, Świnna Poręba) pozwalają unikać strat. Liczne samorządy lokalne zwracają uwagę w interwencjach, stanowiskach i rezolucjach kierowanych do posłów na opóźnienia i zaniechania w budowie infrastruktury dla ochrony przed powodzią.
            Kierujemy zatem do Pana Ministra poniższe pytania:
   1. Czy i w jakiej formie będą kontynuowane prace nad poprawą bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu górnej Wisły?
   2. Na jakim etapie przygotowań jest rozpoczęty w 2006 r. program ochrony górnej Wisły?
   3. Jaką formę prawną programu zamierza przyjąć rząd?
   4. Kiedy rozpocznie się realizacja programu, ile środków publicznych zostanie zaangażowanych w jego realizację?
   5. Czy przewiduje się realizację prac zabezpieczających na Białej Tarnowskiej, Łososinie i Rabie?  


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra na interpelację nr 20559

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 17 lutego 2011 r. (sygn. SPS-023-20559/11), przekazującego interpelację posła na Sejm RP pani Anny Paluch oraz grupy posłów w sprawie szkód powodziowych w województwie małopolskim, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
            Na wstępie wskazać należy, iż w związku ze skalą zniszczeń powstałych podczas powodzi w 2010 r. w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych podjęta została decyzja o przyznaniu dla województwa małopolskiego środków finansowych na odbudowę tych urządzeń w wysokości około 80 mln zł. Natomiast na usuwanie zniszczeń bądź uszkodzeń z lat ubiegłych uruchomiono kwotę w wysokości 12,5 mln zł. W 2011 r. na usuwanie skutków powodzi w ww. urządzeniach przyznane zostały środki w kwocie 40 mln zł. Środki te pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, której dysponentem jest minister spraw wewnętrznych i administracji.
            Od 2008 r. realizowane są zadania w ramach ˝Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły˝. Dotychczas na ten cel dla województwa małopolskiego zostały przyznane środki w wysokości 115,1 mln zł (w tym: w 2010 r. - 19,5 mln zł, 2011 r. - 30,5 mln zł).
            Ogółem na realizację ww. zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dla województwa małopolskiego w latach 2010-2011 przyznane zostały środki finansowe w wysokości ponad 182 mln zł.
            Podkreślić należy, iż wskazany powyżej program jest dokumentem o charakterze ogólnym. Poszczególne przedsięwzięcia ww. programu zapisane są w ujęciu zadaniowym i zostaną określone w studiach wykonalności, jakie będą przygotowywane dla każdego zadania. Program ten został podzielony na tzw. 3 osie, w ramach których wyróżniono trzy rodzaje projektów, dostosowane do specyfiki dorzecza górnej Wisły, biorąc pod uwagę zapisy dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. dyrektywa powodziowa) (Dz. U. UE. L Nr 288, poz. 27). Oś III programu dotyczy zadań o charakterze w układzie zlewniowym. Wyodrębnione zostały w niej zlewnie rzek - bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnie niższego rzędu - wymagające odrębnego potraktowania. Zadania projektowe w tej grupie, w ramach ochrony przed powodzią, obejmują głównie ograniczenie szkód i strat (zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzek i potoków, umocnienie ich koryt i ich zabezpieczenie w trakcie przejścia wielkich wód) oraz działania retencyjne dla ograniczenia wielkości powodzi, w tym także profilaktyczne, związane z rekompensatą lub odbudową traconej w rozwoju retencji naturalnej.
            Zakończona została już procedura dotycząca uzyskania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W I kwartale 2011 r. opracowana zostanie i ujednolicona wersja programu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych.
            Nadmienić należy, iż prace nad przygotowaniem ww. programu zapoczątkowane zostały w 2006 r. Prezentacja pierwszej wersji programu na forum ogólnym odbyła się w lipcu 2007 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
            Odnosząc się do kwestii dotyczącej realizacji prac zabezpieczających na Białej Tarnowskiej, Łososinie i Rabie, uprzejmie informuję, iż w zadaniu nr 24, 26 i 27 tego projektu ujęte zostały ww. zlewnie rzek. Zgodnie z przygotowanym montażem finansowym programu planowane nakłady finansowe na działania realizowane w obrębie województwa małopolskiego oszacowano na kwotę 938,2 mln zł (poczynając od 2013 r. do 2030 r.).
            Jednocześnie dodać należy, iż usuwanie szkód powodziowych nie jest elementem programu. Celem programu jest sukcesywne podnoszenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu górnej Wisły. Natomiast na usuwanie szkód powodziowych uruchamiane są środki z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
Zobacz więcej interpelacji »
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch