Interpelacja nr 19580 w sprawie zapewnienia środków na budowę północnej obwodnicy Krakowa

Dnia 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła ˝Krajową strategię rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie˝ - średniookresowy dokument strategiczny określający uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju regionalnego, a także politykę państwa wobec regionów. Cel strategiczny, tj. wzrost, zatrudnienie i spójność, obejmuje m.in. cel szczegółowy, jakim jest wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, zorientowany na działanie prokonkurencyjne i adresowany do terytoriów cechujących się największą zdolnością do kreowania wzrostu gospodarczego. Przez wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów ten strategiczny dokument rządu rozumie m.in. wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integrację ich obszarów funkcjonalnych. Nie jest możliwe wypełnianie funkcji metropolitalnych przez m. Kraków bez sprawnie funkcjonującej komunikacji, bo to odpowiedni poziom infrastruktury komunikacyjnej, w tym dróg kołowych, stanowi jedną z najważniejszych dźwigni rozwoju gospodarczego.
            Oczekiwana od lat północna obwodnica Krakowa ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta, obsługi ruchu tranzytowego i właściwego funkcjonowania obszaru metropolitalnego Krakowa. Obniżenie statusu tej drogi do poziomu lokalnej obwodnicy miasta obsługującej ruch międzydzielnicowy, traktowanie tego odcinka obwodnicy jako drogi wojewódzkiej i zrzucenie kosztów jego budowy na barki województwa małopolskiego byłoby jaskrawym przykładem rozbieżności deklarowanych intencji rządu i obietnic zapisanych w publicznie dostępnych dokumentach (KSRR) z rzeczywistym stanowiskiem rządu wobec samorządów szczebla lokalnego i wojewódzkiego.
            Proszę zatem o jasną odpowiedź: Czy północna obwodnica Krakowa zostanie włączona do Programu Budowy Dróg Krajowych czy też jej finansowanie obciąży władze samorządowe Małopolski? Skutkiem odmowy włączenia tego zadania do PBDK będzie odłożenie jej budowy na bliżej nieokreśloną przyszłość.
            Czy są jakieś istotne różnice funkcjonalne pomiędzy północną obwodnicą Krakowa a obwodnicami Międzyzdrojów, Gorzowa Wielkopolskiego, Międzyrzecza (S3), Grójca, Lubnia (S7), Wyszkowa (S8), które zostały ujęte w programie Budowy Dróg Krajowych?  


Odpowiedź ministra infrastruktury na interpelację nr 19580

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pani poseł Anny Paluch przekazaną przy piśmie z dnia 15 grudnia 2010 r. (sygn. SPS-023-19580/10) w sprawie północnej obwodnicy Krakowa, przedstawiam następujące informacje.
            Inwestycja pn. ˝Budowa północnej obwodnicy Krakowa˝ nie została ujęta w ˝Programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012˝ ustanowionym uchwałą Rady Ministrów nr 163/2007 z dnia 25 września 2007 r., jak również w projekcie ˝Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015˝, który został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych w dniu 6 grudnia br. W związku z powyższym brak jest podstaw formalnych do jej realizacji.
            Resort infrastruktury zdaje sobie sprawę z problemów na wskazanym przez panią poseł odcinku drogi, dlatego też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmowała działania zmierzające do przygotowania przedmiotowej inwestycji.
            W 1994 r. ówczesna Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych zleciła opracowanie studium rozpoznawczego drogi ekspresowej północ - południe w rejonie Krakowa - po zachodniej stronie miasta. Jednakże opracowanie to nie zyskało aprobaty gmin sąsiadujących z Krakowem od strony północnej. W szczególności koncepcja ta została oprotestowana przez gminę Zielonki.
            Kolejne studium wykonane w czerwcu 2003 r. także nie przyniosło ostatecznego rozstrzygnięcia. Stanowczy protest gminy Michałowice uniemożliwił jakiekolwiek dalsze działania. Należy tutaj podnieść, iż gmina Michałowice zaprotestowała nie tylko przeciwko nowym propozycjom zaprezentowanym w studium, ale także przeciwko trasie S7 Warszawa - Rabka, której ogólny przebieg był ustalony od ok. 20 lat w planach zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice i gmin sąsiednich. W tym samym roku Rada Gminy Zielonki zakwestionowała celowość rezerwowania pasa dla potrzeb północnej obwodnicy Krakowa przebiegającej na znacznym odcinku po terenie gminy. Gmina Zielonki przystąpiła do sporządzania planu zagospodarowania na terenie pasa zarezerwowanego pod północną obwodnicę, co w konsekwencji przekłada się na systematyczną zabudowę terenów.
            W celu rozwiązania przedstawionej sytuacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła działania zmierzające do wypracowania kompromisu. Jej wynikiem jest wspólna propozycja gmin: Michałowice i Kocmyrzów-Luborzyca, miasta Krakowa oraz GDDKiA określająca nowy przebieg trasy S7 po wschodniej stronie Krakowa.
            Odnośnie do pytania pani poseł dotyczącego różnic pomiędzy obwodnicą Krakowa a innymi obwodnicami w ciągu dróg ekspresowych informuję, iż z przyczyn obiektywnych (mniejszy ruch), jak i przez brak woli konsekwentnego działania ze strony gmin w ubiegłych latach funkcja północnej obwodnicy Krakowa została planistycznie obniżona do roli lokalnej obwodnicy miasta obsługującej ruch międzydzielnicowy, a nie tranzytowy. Konsekwencją tego jest zawarte pomiędzy władzami samorządowymi porozumienie w sprawie opracowania studium przebiegu drogi będącej północną obwodnicą Krakowa. Wyniki przedmiotowego opracowania będą stanowiły zatem podstawę do podejmowania dalszych działań w tej sprawie.
            Jednakże pragnę poinformować, iż dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia północnej obwodnicy Krakowa jest opracowywana bez udziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie ma również do chwili obecnej decyzji o udziale GDDKiA w tym przedsięwzięciu na przyszłość. GDDKiA nie jest zatem inwestorem dla powyższej inwestycji, a realizacja przedsięwzięcia budowy północnej obwodnicy Krakowa mogłaby rozpocząć się pod warunkiem spełnienia wymogów formalnoprawnych (w tym wpisania do rządowego programu oraz uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych), jak również zapewnienia odpowiednich środków finansowych.   Zobacz więcej interpelacji »
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch