Warszawa 2011-05-09

Zapytanie nr 9894 do

Ministra Infrastruktury w sprawie planowanych zmian organizacyjnych placówek Poczty Polskiej SA w gm. Czorsztyn, na przykładzie Urzędu Pocztowego w Maniowach

W związku z planowanymi przekształceniami urzędów pocztowych na terenie gminy Czorsztyn z siedzibą w Maniowach do mojego biura poselskiego napływają protesty ze strony samorządu lokalnego i mieszkańców.
   Plan likwidacji sieci urzędów pocztowych - istotnego atutu firmy Poczta Polska - jest krótkowzroczny i obliczony na doraźną poprawę wskaźników ekonomicznych, a nie na budowanie pozycji PP. Sieć urzędów pocztowych zapewnia polskiemu społeczeństwu dostępność usług, które ze względów cywilizacyjnych powinny być usługami powszechnego dostępu. Poczta pełni funkcję instytucji o znaczeniu społecznym, dostarczając mieszkańcom czasopisma, gazety, oraz realizuje dostawę produktów zamawianych przez Internet. Pogorszenie dostępności usług pocztowych będzie szczególnie dotkliwe dla mieszkańców wsi.
   Likwidacja urzędów pocztowych w małych miejscowościach, jak np. Sromowce Wyżne i Maniowy
   w gminie Czorsztyn w województwie małopolskim, świadczących usługi dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i turystów, to radykalne utrudnienie życia mieszkańcom, regres w rozwoju gospodarczym i narażanie firm na dodatkowe koszty.
   Należy zauważyć, iż oddanie do użytku w 1997 r. zapory w Czorsztynie - Niedzicy i zalanie doliny Dunajca, którą prowadziła droga, sprawiło, że obszar gminy Czorsztyn został podzielony na dwie części, a centrum administracyjno-usługowe przeniesione do wsi Maniowy. Od tej pory mieszkańcy sołectw Sromowce Niżne i Sromowce Wyżne mają utrudniony dostęp do centrum administracyjnego gminy, wsie te są bowiem oddzielone od pozostałych miejscowości pasmem Pienin. Droga powiatowa przecinająca Pieniny jest zimą trudna w utrzymaniu, stąd wynikają problemy mieszkańców w dostępie do usług publicznych.
   Likwidacja placówek Poczty Polskiej w gminie Czorsztyn, instytucji społecznie użytecznych, pogłębi proces marginalizacji obszarów wiejskich i wpłynie na pogorszenie obsługi mieszkańców gminy oraz licznych turystów i wczasowiczów przebywających na jej terenie.
   W dolinie Pienińskiego Potoku przy drodze leży kamień z napisem ˝Wojtek 1-3-1963˝. Kamień upamiętnia listonosza, który w marcu 1963 r., idąc z przesyłkami pocztowymi z Krościenka do Sromowiec, zamarzł w Pieninach. W miejscowości Sromowce nie było wówczas placówki PP, a droga przez pasmo Pienin była jedynym możliwym połączeniem tej wsi ze światem. Czy w XXI w. mamy się cofać do stanu infrastruktury społecznej sprzed pół wieku, ponieważ Zarząd Poczty Polskiej SA postanowił dokonać restrukturyzacji?
   Czy propozycja zmian organizacyjnych/likwidacji placówek Poczty Polskiej w gminie Czorsztyn jest ekonomicznie uzasadniona?
   Czy Poczta Polska jako operator publiczny nie jest zobowiązana do świadczenia powszechnych usług pocztowych? Czy zatem jej restrukturyzacja może odbywać się kosztem zmniejszenia dostępności usług oraz obniżenia poziomu ich jakości, co uderza w społeczności lokalne na terenach wiejskich?
 
Anna Paluch
Poseł RP
i grupa posłów

Odpowiedź Ministra Infrastruktury na zapytanie nr 9894

Zobacz więcej zapytań »
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch