Warszawa 2011-04-20

Zapytanie nr 9715 do

Ministra Infrastruktury w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Pocztowego w Kościelisku

W związku z planowanym przekształceniem Urzędu Pocztowego w Kościelisku w agencję pocztową do naszych biur poselskich napływają protesty ze strony samorządu lokalnego i mieszkańców. Rozgoryczenie lokalnej społeczności jest tym większe, że przewidziana do likwidacji placówka Poczty Polskiej jest zlokalizowana w budynku powstałym przy finansowym udziale mieszkańców wsi Kościelisko, z przeznaczeniem na świadczenie usług telekomunikacyjno-pocztowych.
   Plan likwidacji sieci urzędów pocztowych - istotnego atutu firmy Poczta Polska - jest krótkowzroczny i obliczony na doraźną poprawę wskaźników ekonomicznych, a nie na budowanie pozycji PP. Sieć urzędów pocztowych zapewnia polskiemu społeczeństwu dostępność do usług, które ze względów cywilizacyjnych powinny być usługami powszechnego dostępu. Pogorszenie dostępności do usług pocztowych będzie szczególnie dotkliwe dla mieszkańców wsi. Decyzji o likwidacji Urzędu Pocztowego w Kościelisku nie skonsultowano z samorządem lokalnym, który - mając na uwadze poziom życia mieszkańców gminy - protestuje przeciw planom zarządu spółki Poczta Polska. Likwidacja urzędów pocztowych w małych miejscowościach, jak np. gm. Kościelisko w woj. małopolskim, w których funkcjonuje tylko jedna placówka świadcząca pełny zakres usług dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i turystów, to radykalne utrudnienie życia mieszkańcom, regres w rozwoju gospodarczym i narażanie firm na dodatkowe koszty. Placówka Poczty Polskiej w Kościelisku po likwidacji oddziałów Poczty Polskiej w pozostałych dwóch sołectwach, tj. w Witowie i Dzianiszu, przejęła na siebie dużą część obsługi mieszkańców całej gm. Kościelisko i wszystkich instytucji zlokalizowanych na jej terenie.
   Czy Zarząd Poczty Polskiej uzna strukturę firmy za właściwą i pożądaną wówczas, gdy potencjalny klient poczty będzie zmuszony pokonać odległość kilkunastu kilometrów do najbliższego urzędu pocztowego? Tak będzie po dokonaniu likwidacji Urzędu Pocztowego w Kościelisku.
   Czy propozycja likwidacji UP w Kościelisku jest ekonomicznie uzasadniona? Poczta pełni funkcję instytucji o znaczeniu społecznym, dostarczając mieszkańcom czasopisma, gazety, oraz realizuje dostawę produktów zamawianych przez Internet. Likwidacja placówki Poczty Polskiej w gm. Kościelisko, instytucji społecznie użytecznej, pogłębi proces marginalizacji obszarów wiejskich i wpłynie na pogorszenie obsługi mieszkańców gm. Kościelisko, turystów i wczasowiczów przebywających na jej terenie, którzy zmuszeni zostaną przesyłki pocztowe oraz płatności dowozić do placówek pocztowych położonych w innych miejscowościach. Będzie to dodatkowe utrudnienie i koszt dla osób korzystających z usług poczty, szczególnie zaś dla ludzi starszych.
   Poczta Polska jako operator publiczny jest zobowiązana do świadczenia powszechnych usług pocztowych, a jej restrukturyzacja nie może odbywać się kosztem zmniejszenia dostępności do usług oraz obniżenia poziomu ich jakości oraz redukcji zatrudnienia.
   Czy zmiany organizacyjne, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców, nie powinny być poprzedzone konsultacjami i zasięgnięciem opinii lokalnych samorządów? Dlaczego władze lokalne dowiadują się o planowanej likwidacji UP z nieoficjalnych pogłosek? Czy tak ma wyglądać podmiotowe traktowanie społeczności lokalnej przez władze spółki, którą Pan Minister nadzoruje?
   Dlaczego władze spółki Poczta Polska poszukują oszczędności głównie w sferze zatrudnienia i wynagrodzeń - przez masowe zwolnienia pracowników - zapominając o wdrażaniu rozwiązań, które spowodowałyby zwiększanie przychodów spółki?
   Czy Zarząd Poczty Polskiej wyznaczył sobie cel zbudowania sieci konkurencyjnej wobec własnej firmy - narodowego operatora, skoro gremialnie oddaje urzędy pocztowe w małych miejscowościach w ręce agentów?
   Dlaczego Pan Minister toleruje nieudolność, brak koncepcji w zarządzaniu i arogancję wobec społeczności lokalnych w podległej sobie firmie Poczta Polska?
  
Anna Paluch

Odpowiedź Ministra Infrastruktury na zapytanie nr 9715

Zobacz więcej zapytań »
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch