Warszawa 2011-01-10

Zapytanie nr 8589 do

Ministra Zdrowia w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych z zakresu neurochirurgii - hospitalizacji przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

Oddział Neurochirurgii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu powstał w styczniu 2009 r. i udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu neurochirurgii dla populacji ok. 190 tys. stałych mieszkańców powiatu nowotarskiego, powiatów sąsiednich i licznie przybywających na Podhale turystów. W roku 2009 hospitalizowano w nim ponad 1000 pacjentów i wykonano ponad 560 zabiegów operacyjnych. W Oddziale Neurochirurgii PSS w Nowym Targu są wykonywane zaawansowane procedury medyczne ratujące życie. W celu wykonywania usług medycznych na wysokim poziomie zakupiono specjalistyczną aparaturę medyczną za ok. 3 mln zł. Operuje się pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, z pękniętymi tętniakami mózgu, guzami mózgu i z chorobami kręgosłupa. Należy podkreślić, że duża liczba pacjentów oddziału z urazami czaszkowo-mózgowymi jest następstwem wypadków komunikacyjnych na drodze krajowej S7, tzw. zakopiance, i in. bliskich drogach krajowych i wojewódzkich, jak również wypadków wynikających z uprawiania sportów zimowych: narciarstwa, snowboardu i in. Oddział w przeważającej liczbie udziela świadczeń w stanach nagłych, wymagających szybkiej interwencji dla ratowania życia pacjenta. W razie zagrożenia istnienia oddziału neurochirurgicznego zostanie poważnie ograniczona dostępność do świadczeń medycznych w tym zakresie, bowiem powszechnie znane utrudnienia komunikacyjne na drodze S7 na trasie Nowy Targ - Kraków uniemożliwiają szybki transport pacjentów do Krakowa celem udzielenia pomocy w niezbędnym dla skuteczności czasie.
   Kontraktowanie świadczeń przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ spotyka się z miażdżącą krytyką kierownictw placówek ochrony zdrowia oraz organów prowadzących te placówki. W dziedzinie neurochirurgii sytuacja nie odbiega od standardów wprowadzonych przez MOW NFZ. Fundusz nie dotrzymuje nawet ustalonego przez siebie harmonogramu przeprowadzania negocjacji z oferentami. Niezawarcie kontraktu dla neurochirurgii - hospitalizacji będzie dodatkowym obciążeniem dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, który i tak boryka się z poważnym zadłużeniem. Część tego zadłużenia jest efektem niezapłacenia przez MOW NFZ nadwykonań z lat ubiegłych, w tym ok. 3 mln nadwykonań z zakresu neurochirurgii za rok 2009. Ogółem suma nadwykonań za 2009 r. zamknęła się kwotą ok. 13 mln zł, z czego MOW NFZ sfinansował połowę, tj. ok. 6 mln zł. Taka polityka NFZ sprawia, że organ prowadzący, chcąc mieszkańcom zapewnić świadczenia medyczne, jest zmuszony spłacać część zadłużenia szpitala. Nie uzyskawszy kontraktu z zakresu neurochirurgii PSS im. Jana Pawła II będzie zobligowany zlikwidować oddział neurochirurgii, tak więc decyzja NFZ spowoduje wymierne, wysokie straty szpitala i marnotrawstwo środków finansowych zainwestowanych w utworzenie oddziału neurochirurgicznego. Konsekwencje nieprzejrzystego i uznaniowego przeprowadzenia procedur kontraktowania świadczeń przez NFZ poniosą zaś mieszkańcy powiatu nowotarskiego i sąsiednich powiatów południowej Małopolski.
   Jakie działania podejmuje Pani Minister, by uznaniowość, brak refleksji nad konsekwencjami swoich działań i brak poczucia odpowiedzialności za właściwe wykonanie powierzonych zadań nie były głównymi wyznacznikami działań MOW NFZ?
 
Anna Paluch

Odpowiedź Sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra na zapytanie nr 8589

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie pani poseł Anny Paluch, posła na Sejm RP, z dnia 10 stycznia 2011 r., przesłane przy piśmie pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu, z dnia 28 stycznia 2011 r. (znak: SPS-024-8589/11), w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych z zakresu: neurochirurgia - hospitalizacja przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
   Zasady realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostały określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarządzeniach prezesa NFZ, dotyczących postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach.
   Zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 1 i 2 cytowanej powyżej ustawy do zakresu działania funduszu należy w szczególności:
   - określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
   - przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie.
   Mając na uwadze przytoczone przepisy prawa, uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Narodowego Funduszu Zdrowia o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z wyjaśnieniami płatnika świadczeń, mając na uwadze zagadnienia i pytania poruszone w treści zapytania, uprzejmie informuję Pana Marszałka, iż w przypadku Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, w postępowaniu konkursowym na rok 2011 i lata następne w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: neurologia - hospitalizacja, ww. szpital był jedynym oferentem i bez żadnych problemów otrzymał umowę w omawianym zakresie. Ponadto, jak wskazuje Małopolski OW NFZ, wartość umowy na rok 2011 w porównaniu do wartości w roku 2010 zdecydowanie wzrosła. Kwota ta dotyczy świadczeń: A48 - kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym oraz A51 - udar mózgu - leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym.
   Natomiast, jak wskazuje Małopolski OW NFZ, omawiany świadczeniodawca nie otrzymał umowy na 2011 r. w zakresie: neurochirurgia - hospitalizacja. W postępowaniu konkursowym na rok 2011 i lata następne w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: neurochirurgia - hospitalizacja, Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu uplasował się w rankingu oferentów na ostatniej pozycji. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż w trakcie postępowania konkursowego komisja konkursowa dodatkowo poddała analizie zakres realizowanych i sprawozdanych do MOW NFZ świadczeń w oddziale neurochirurgii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu, stwierdzając, iż większość sprawozdawanych świadczeń związanych z urazami zrealizowanych w oddziale neurochirurgii szpitala mogła być realizowana i sprawozdawana także w ramach oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej.
   Jak wskazuje Małopolski OW NFZ, pula środków finansowych określonych dla postępowania konkursowego w zakresie neurochirurgii została rozdysponowana pomiędzy oferentów, którzy uzyskali wyższą ocenę oferty. Niemniej jednak Małopolski OW NFZ zadeklarował w 2011 r. zwiększenie środków finansowych dla oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej omawianego szpitala, uwzględniając możliwość rozliczenia większości świadczeń dotychczas wykonywanych w oddziale neurochirurgii.
   Jednocześnie uprzejmie informuję Pana Marszałka, iż w przypadku wpływającej do Ministerstwa Zdrowia korespondencji świadczącej o możliwych nieprawidłowościach w prowadzonych postępowaniach konkursowych Ministerstwo Zdrowia każdorazowo podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie i zbadanie prawidłowości prowadzenia takich postępowań. Zobacz więcej zapytań »
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch