Warszawa 2010-12-16

Zapytanie nr 8375 do

Ministra Zdrowia w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii i elektroterapii przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii inwazyjnej i elektroterapii dla ponad 200 tys. populacji stałych mieszkańców powiatów nowotarskiego, suskiego i limanowskiego.
   Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii - NZOZ w Nowym Targu powstał dla zapewnienia optymalnego leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Powstał w celu ograniczenia zapadalności i umieralności z powodu tych schorzeń. Oddział nakierowany jest na usprawnienie wczesnej diagnostyki i terapii chorób układu krążenia. Istniejące już wcześniej ośrodki kardiologii inwazyjnej, działające w ramach Instytutu Kardiologii w Krakowie ze względu na swoje położenie geograficzne nie zapewniały pacjentom z całego województwa małopolskiego równomiernego dostępu do świadczonych usług. Mieszkańcy południowej Małopolski mieli utrudniony dostęp do tych świadczeń zdrowotnych. Oddział w Nowym Targu, obok Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza, stał się zatem ważnym centrum 24-godzinnego interwencyjnego leczenia zawału serca w województwie małopolskim. Wypełnił lukę na mapie województwa, gdzie czas transportu chorych z zawałem do ośrodka interwencyjnego przekraczał kryteria ustalone przez polskie i europejskie towarzystwa kardiologiczne. Jednocześnie, w świetle najnowszych rozporządzeń, zgodnie z zaleceniami wojewody małopolskiego z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania z pacjentami ze stwierdzonym zawałem mięśnia sercowego dla podmiotów realizujących zadania w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa małopolskiego - ośrodek w obszarze swojego działania pełni znaczącą rolę.
   Dzięki ponadtrzyletniej działalności oddziału w tym subregionie Małopolski zasadniczej zmianie uległ system leczenia zawałów serca. Najwyższej klasy specjaliści z dziedziny kardiologii inwazyjnej, korzystając z nowoczesnego sprzętu medycznego, diagnozują i leczą choroby serca i naczyń niechirurgicznymi technikami przezskórnymi według najnowszych standardów. Zabiegi te nie wymagają długich hospitalizacji, umożliwiają szybką rehabilitację i w większości przypadków powrót do pełnej aktywności życiowej i zawodowej.
   Utrzymanie dostępności do usług medycznych z zakresu kardiologii inwazyjnej i elektroterapii na jak najwyższym poziomie ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia mieszkańców powiatu nowotarskiego, limanowskiego i suskiego, zatem kontraktowanie usług zdrowotnych w tym zakresie przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie powinno odbywać się z najwyższą starannością, według jasnych i przejrzystych kryteriów i parametrów.
   Czy kryteria wyznaczone w celu kontraktowania świadczeń medycznych są na tyle jasne, by kontrakty dla poszczególnych jednostek były przynajmniej w pewnym przybliżeniu proporcjonalne do liczebności populacji obsługiwanej przez te jednostki?
   Czy oddziały wojewódzkie NFZ są w wystarczającym stopniu monitorowane i nadzorowane, by wykluczyć uznaniowość w podejmowaniu decyzji o kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych?
   W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia pełni nadzór nad działalnością oddziałów wojewódzkich NFZ w celu zapewnienia równego dostępu do świadczeń medycznych dla mieszkańców wszystkich subregionów?

Anna Paluch

Odpowiedź Sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra na zapytanie nr 8375

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie pani poseł Anny Paluch, posła na Sejm RP, z dnia 16 grudnia 2010 r., przesłane przy piśmie pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu, z dnia 31 grudnia 2010 r. (znak: SPS-024-8375/10), w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii i elektroterapii przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
   Zasady realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostały określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarządzeniach prezesa NFZ, dotyczących postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach.
   Zgodnie z art. 97 ww. ustawy do zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia należy m.in. określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto, zgodnie z art. 146 ust. 1 ww. ustawy, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców.
   Odnosząc się do kwestii zawartych w treści zapytania, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zasady zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 5 pkt 8 i 10 cytowanej ustawy do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia należy przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, a także zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, oraz zawieranie i rozliczanie umów o realizację programów zdrowotnych. Podstawą do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z przepisem art. 132 ust. 1 ww. ustawy, jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z przepisem art. 134 przytoczonej ustawy Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. W trakcie trwania procedury konkursowej, zgodnie z art. 148 cytowanej na wstępie ustawy, fundusz porównuje złożone przez świadczeniodawców oferty w zakresie ciągłości, kompleksowości, dostępności, jakości udzielanych świadczeń, kwalifikacji personelu, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz ceny i liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kalkulacji kosztów, a następnie, zgodnie z przepisem art. 142 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy, może wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają możliwie najlepsze warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
   Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż w trakcie postępowania konkursowego świadczeniodawca może negocjować liczbę i cenę planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej, co bezpośrednio wynika z art. 142 ust. 6 cytowanej ustawy. Należy jednak podkreślić, iż ilość planowanych świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych, a także świadczeń opieki zdrowotnej z innych zakresów wynika z danych historycznych, prognozy wynikającej z danych epidemiologicznych oraz przepisu art. 132 ust. 5 ww. ustawy, w świetle którego, wysokość łącznych zobowiązań funduszu wynikających z zawartych ze świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowym funduszu.
   Mając na uwadze przytoczone przepisy, uprzejmie informuję Pana Marszałka, iż Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z wyjaśnieniami płatnika świadczeń, plan zakupów Małopolskiego OW NFZ na rok 2011 został opracowany z uwzględnieniem potrzeb świadczeniobiorców, w tym mieszkańców powiatu nowotarskiego, limanowskiego i suskiego, według jednolitych zasad przyjętych w procedurze tworzenia planu zakupów. Jak wskazuje Małopolski OW NFZ, w trakcie postępowania konkursowego brano pod uwagę potencjał wykonawczy świadczeniodawców, ich położenie terytorialne, dotychczasową realizację kontraktu oraz możliwości finansowe funduszu.
   Odnosząc się do kwestii dotyczącej kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i angiologii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu, uprzejmie informuję Pana Marszałka, iż ww. świadczeniodawca w trakcie postępowania konkursowego podpisał protokół zbieżności, akceptując tym samym zarówno cenę, jak i ilość punktów na 2011 rok. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego wartość umowy zawartej w omawianym zakresie z Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu wyniosła 7 079 616 zł.
   Należy jednocześnie podkreślić, iż wymieniona powyżej kwota zobowiązania oddziału funduszu wobec świadczeniodawcy podlega obligatoryjnemu zwiększeniu do poziomu rzeczywistego wykonania w przypadku procedur medycznych mających status tzw. świadczeń nielimitowych - w tym przypadku dotyczyć to będzie świadczenia: leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych. Jak wskazuje Małopolski OW NFZ, w przypadku większego, niż przewidziano w umowie, wykonania świadczeń związanych z leczeniem ostrych zespołów wieńcowych, ostateczna suma przekazanych środków finansowych będzie wprost proporcjonalna do realizacji ww. procedury.
   Równocześnie uprzejmie informuję Pana Marszałka, iż w związku z podnoszonymi informacjami o nieprawidłowościach w kontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej na 2011 rok przez Małopolski OW NFZ Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w chwili obecnej przeprowadza czynności kontrolne w zakresie ogłoszonych i rozstrzygniętych przez oddział funduszu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
   Odnosząc się do kwestii dotyczących monitorowania i nadzorowania oddziałów wojewódzkich funduszu podczas kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w celu wykluczenia uznaniowości w podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy, a także zapewnienia równego dostępu do świadczeń medycznych dla mieszkańców wszystkich subregionów, uprzejmie informuję Pana Marszałka, iż Ministerstwo Zdrowia w trakcie procesu kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej monitoruje stan zaawansowania tego procesu, w tym analizuje zagrożenia związane z możliwością wystąpienia sytuacji niewłaściwego zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku prowadzonych postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów na 2011 rok w rodzaju: leczenie szpitalne, Małopolski OW NFZ nie informował Ministerstwa Zdrowia o możliwych zagrożeniach związanych z niewłaściwym poziomem zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i angiologii.
   Jednocześnie nadmieniam, iż w przypadku wpływającej do Ministerstwa Zdrowia korespondencji, świadczącej o możliwych nieprawidłowościach w prowadzonych postępowaniach konkursowych, Ministerstwo Zdrowia każdorazowo podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie i zbadanie prawidłowości prowadzenia takich postępowań. Zobacz więcej zapytań »
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch