Warszawa 2008-12-01

Zapytanie nr 3084 do

Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Gospodarki w sprawie planów przejęcia Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA przez Tauron SA

Jesteśmy poważnie zaniepokojeni pojawiającymi się informacjami o planowanym przejęciu spółki Skarbu Państwa ZEW Niedzica SA przez Tauron SA. Z końcem listopada bieżącego roku przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu Podhala wystąpili do ministra skarbu w związku z regulacją stanu prawnego gruntów spółki Skarbu Państwa Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA w sprawie przejęcia przez samorządy tejże spółki Skarbu Państwa. W związku z tym wystąpieniem pojawiły się informacje o planowanym przejęciu ZEW Niedzica SA przez Tauron SA.
   Jedynym argumentem przedstawianym jako przyczyna realizacji tego zamierzenia jest fakt, iż spółce Tauron SA brakuje zielonej energii, którą, zgodnie z Prawem energetycznym, powinna się wykazać przed URE. Informacje tej treści są podawane przez posłów koalicji przedstawicielom samorządów lokalnych z Podhala w związku ze wspomnianym wcześniej ich wystąpieniem do ministra skarbu. W interesie społeczności lokalnej jest, aby ZEW Niedzica SA pozostała na rynku lokalnym i zasilała swymi inwestycjami lokalne przedsięwzięcia.
   Panie Ministrze! Czy podana informacja jest prawdziwa? Czy istotnie minister zdecyduje się poprzeć przejęcie ZEW Niedzica SA przez Tauron SA - rozwiązanie z gruntu nieefektywne - i to w dwóch aspektach?
   Po pierwsze, z punktu widzenia realizacji przez Polskę zobowiązań w zakresie wytwarzania energii odnawialnej w ogólnym bilansie wytworzonej energii jest ważne, by inwestować w energetykę odnawialną. Nie ma żadnych przeszkód, by spółka Tauron SA inwestowała na przykład w zabudowę istniejących stopni wodnych elektrowniami produkującymi energię odnawialną, jak czyniła to w latach ubiegłych spółka ZEW Niedzica SA. Wobec aktualnych i przewidywanych cen energii odnawialnej to bardzo zyskowna i racjonalna inwestycja. Taka była intencja ustawodawcy przy wprowadzaniu do Prawa energetycznego przepisów nakazujących wytwórcom energii przedstawianie do umorzenia świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych.
   Po drugie, zarówno energię odnawialną, jak i świadectwa pochodzenia Tauron SA może kupić na rynku tak od ZEW Niedzica SA, jak i od innych podmiotów. Czy są jakieś przeszkody, aby Tauron SA zawarł kontrakt z ZEW SA na warunkach rynkowych? Jakie są więc rzeczywiste powody planowanego przez Tauron SA przejęcia producenta zielonej energii? Obawiamy się, iż chodzi o możliwość subsydiowania skrośnego, tzn. dochodami z jednego rodzaju działalności - produkcji energii odnawialnej - finansowania działalności innego rodzaju, co jest wbrew ustawie Prawo energetyczne oraz wbrew polityce przyjętej w rządowej strategii rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych.
   Przypomnimy, że intencją wprowadzenia do polskiego prawa energetycznego tzw. zielonych certyfikatów, czyli świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, było zwiększenie opłacalności inwestowania w energetykę ze źródeł odnawialnych, co miało umożliwić wywiązanie się Polski ze zobowiązań akcesyjnych do UE. Z całą pewnością intencją ustawodawcy nie było zasilanie dochodami z wytwarzania energii odnawialnej spółek zajmujących się obrotem energią elektryczną, bo jest to działanie wbrew prawu i wprowadza nieuzasadnione możliwości rozliczeń. Jest to także działanie przeciwko prawom rynku, stwarzające lepszą pozycję rynkową jednego przedsiębiorstwa.
   Należy w tym miejscu zapytać, czy prawdą jest, iż ZEW Niedzica SA osiąga wysokie zyski w stosunku do obrotu? Jeżeli tak jest, to przez wchłonięcie ZEW Niedzica SA możliwości te zostaną ukryte i wykorzystane przez Tauron SA do uzyskania lepszej pozycji na rynku, co będzie naruszało zasady konkurencyjności. Czy te środki zostaną zainwestowane w powstawanie i rozwój źródeł energii odnawialnej? Nie sądzimy. W ten sposób można jedynie wspierać patologię na rynku energii elektrycznej.
   Prosimy zatem Pana Ministra o odpowiedź na pytania:
   1. Czy istotnie jest planowane przejęcie ZEW Niedzica SA przez spółkę Tauron SA?
   2. Jaki jest cel ekonomiczny takiego działania?
   3. Czy istotnie polityka gospodarowania mieniem Skarbu Państwa polega na tym, że firmę, która działa i osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, zamierza się zlikwidować i przetransportować jej zyski do sektora obrotu energią?

Anna Paluch

Odpowiedź Sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - z upoważnienia ministra na zapytanie nr 3084

W odpowiedzi na zapytanie pani poseł Anny Paluch z dnia 5 grudnia 2008 r., przekazanym pismem z dnia 30 grudnia 2008 r., znak: SPS-024-3084/08, w sprawie planów przejęcia Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA przez Tauron Polska Energia SA uprzejmie informuję, co następuje.
   Spółka Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA z siedzibą w Niedzicy powstała w 1997r. i jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa zawiązaną na bazie aportu stanowiącego majątek Zespołu Elektrowni Wodnych Czorsztyn, Niedzica, Sromowce Wyżne (budynki i budowle hydrotechniczne wraz ze zbiornikami wodnymi oraz infrastrukturę elektroenergetyczną) powstały ze środków budżetu państwa w ramach inwestycji centralnej. Aport nie został pokryty w całości, ponieważ nieruchomości gruntowe wchodzące w jego skład, będące w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, nie posiadały zdolności aportowej. Ponadto przedmiotowe nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa nie posiadały właściwej dokumentacji wieczystoksięgowej, a w szczególności brak było numerów ksiąg wieczystych i numerów działek, a budynki i budowle nie były przypisane do gruntu. Ponadto nie uwzględniono faktu, iż grunty pokryte wodami płynącymi (dawne koryta Dunajca i dopływów znajdujące się obecnie w czaszy zbiornika) z mocy prawa nie mogą być przedmiotem aportu, co oznacza, że spółka od chwili powstania, to jest od 1997 r., funkcjonuje z wadą prawną.
   Do uregulowania spraw własności gruntów oraz problemu opłacenia akcji objętych za wkład niepieniężny niezbędne jest podjęcie działań zarówno ze strony zarządu spółki, jak również organów administracji rządowej oraz samorządowej.
   Większość elektrowni wodnych funkcjonuje w ramach grup energetycznych (Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA w grupie PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Jeleniogórskie Elektrownie Wodne sp. z o.o. są spółką zależną EnergiiPro KE SA, która wchodzi w skład Grupy Tauron PE SA), stąd też w przeszłości powstawały plany powiązania ZEW Niedzica SA z innym podmiotem z branży elektroeneregtycznej, w tym z Enion SA oraz Tauron Polska Energia SA.
   W projekcie planu prywatyzacyjnego, który zostanie przedstawiony Radzie Ministrów do akceptacji, spółka Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA jest przeznaczona do prywatyzacji w roku 2011. Odległy termin zbycia akcji wynika z konieczności uporządkowania fomalnoprawnych aspektów działalności spółki, o których mowa powyżej.
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 3084

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z zapytaniem pań posłanek Anny Paluch i Ewy Malik z dnia 5 grudnia 2008 r. (wystąpienie Marszałka Sejmu RP z dnia 30 grudnia 2008 r., znak: SPS-024-3084/08) w sprawie planów przejęcia Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA przez Tauron SA, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień do kwestii podniesionych w wyżej wymienionym zapytaniu.
   1) Czy istotnie jest planowane przejęcie ZEW Niedzica SA przez spółkę Tauron?
   2) Jaki jest cel ekonomiczny takiego działania?
   3) Czy istotnie polityka gospodarowania mieniem Skarbu Państwa polega na tym, że firmę, która działa i osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, zamierza się zlikwidować i przetransportować jej zyski do sektora obrotu energią?
   Art. 9 ust. 1-5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.) zawiera wykaz obszarów należących do kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki.
   Powyższe przepisy nie upoważniają ministra gospodarki do wykonywania władztwa w sferze polityki właścicielskiej Skarbu Państwa w sektorze elektroenergetyki. Zagadnienia dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa wymieniona wyżej ustawa przypisuje kompetencji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (art. 25 ust. 1).
   W związku z powyższym wyczerpujące wyjaśnienia w sprawie przedmiotowego zapytania zostały udzielone paniom posłankom przez ministra skarbu państwa pismem z dnia 19 stycznia 2009 r., znak: MSP/DNWiPIII/WNI/113/JTK/08.
   Wyrażam przekonanie, że niniejsze wyjaśnienia zostaną przyjęte jako satysfakcjonująca odpowiedź na kwestie zawarte w zapytaniu pań posłanek Anny Paluch i Ewy Malik. Zobacz więcej zapytań »
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch