Krościenko n.D. 2008-05-01

Zapytanie nr 1710 do

Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w sprawie rozbudowy bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Nowym Targu

Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Targu jest placówką oświatową prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Profil kształcenia odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy z uwagi na turystyczny charakter powiatu nowotarskiego i ponad 10 tys. funkcjonujących gospodarstw rolnych. W skład Zespołu Szkół Rolniczych w Nowym Targu wchodzi 20 oddziałów, w których uczy się 460 uczniów. Bazę lokalową dla prowadzonych zajęć lekcyjnych stanowi 10 sal dużych, 2 sale średnie i 6 sal małych oraz pracownia informatyczna, pracownia technologii gastronomicznej, sala gimnastyczna i biblioteka z czytelnią. Tylko w dużych salach jest możliwe prowadzenie lekcji dla całej klasy, zatem konieczne jest prowadzenie zajęć w sobotę. Tego dnia uczy się w ZSR 6 oddziałów. Utrudnia to organizację zajęć, uczniom natomiast, z uwagi na ograniczone środki komunikacji, trudno jest w sobotę dotrzeć na zajęcia. Brak pomieszczeń do nauki będzie jeszcze bardziej dotkliwy od września 2008, kiedy w szkole będzie się uczyć 560 uczniów w 22 oddziałach. Część pomieszczeń ZSR zostało przed kilku laty udostępnionych powstającej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przez powiat nowotarski będący wówczas organem prowadzącym. Jednak zarówno rozwijająca się dynamicznie PPWSZ, jak i ZSR odczuwają niedostatek bazy lokalowej.
   Zakres koniecznych inwestycji to: budowa nowego pomieszczenia dydaktyczno-gospodarczego do prowadzenia zajęć praktycznych i lekcji z przedmiotów zawodowych, szacowany wstępny koszt to ok. 1 mln zł; dobudowa 8-10 sal lekcyjnych i siłowni, ponieważ przy trzech lekcjach wychowania fizycznego jedna sala gimnastyczna nie zapewnia właściwego poziomu realizacji zajęć; budowa warsztatów dla zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Architektury krajobrazu; dokończenie zaplecza pracowni gastronomicznej.
   W związku z opisaną sytuacją kieruję do Pana Ministra następujące pytania:
   1.Czy ministerstwo dysponuje jakimś planem inwestycji w szkołach, dla których jest organem prowadzącym; jak w ewentualnej hierarchii celów sytuuje się ZSR w Nowym Targu?
   2.Czy Zespół szkół Rolniczych w Nowym Targu uzyska wsparcie ministerstwa w realizacji opisanego planu modernizacji obiektu szkolnego?

Anna Paluch

Odpowiedź Podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - z upoważnienia ministra na zapytanie nr 1710

Szanowny Panie Marszałku! W związku z przekazanym przy piśmie z dnia 14 maja 2008 r. (znak: SPS-024-1710/08) zapytaniem pani Anny Paluch posła na Sejm RP w sprawie możliwości dofinansowania rozbudowy bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Rolniczych im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu uprzejmie informuję Pana Marszałka, że podzielam pogląd co do konieczności poprawy warunków lokalowych tej szkoły. Jednakże w bieżącym roku nie jest możliwe dofinansowanie rozbudowy, ponieważ planowane inwestycje powinny być zgłaszane do projektu budżetu państwa co najmniej z półrocznym wyprzedzeniem.
   Wnioski na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem do projektu ustawy budżetowej na rok 2008 (wg wzoru RZ-5) były składane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie do dnia 12 czerwca 2007 r. Takiego wniosku w ubiegłym roku nie złożył Zespół Szkół Rolniczych w Nowy Targu.
   Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy budżetowej na rok 2009 i szkoła powinna opracować, na odpowiednim formularzu, projekt finansowania inwestycji wraz z omówieniem, tj. koncepcją rozbudowy szkoły ze środków budżetu państwa. Terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009 zostały przekazane do wszystkich szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zobacz więcej zapytań »
Copyright © 2005-2024 Anna Paluch