Krościenko n.D. 2008-02-01

Zapytanie nr 867 do

Ministra Sportu i Turystyki w sprawie realizacji planu wyrównania standardów ośrodków COS przez doinwestowanie ośrodka COS w Zakopanem

Obiekty COS w Zakopanem, tj. hala sportowa, pływalnia, sale judo, zapasów, podnoszenia ciężarów, siłownia, boiska oraz internaty sportowe ˝Zakopane˝ i ˝Imperial˝, zostały wybudowane w latach 1960-1980. Są to obiekty niespełniające aktualnych standardów, niewymiarowe, zniszczone i wyeksploatowane, nieodpowiadające wymogom Prawa budowlanego i z tego względu warunkowo dopuszczane do użytkowania przez właściwe służby. Ten stan rzeczy spowodował wieloletni brak nakładów na remonty w latach ubiegłych. Jednocześnie inne ośrodki COS były doinwestowywane, powstawały tam nowe hotele, pływalnie, hale sportowe, stadiony. Paradoksalnie to właśnie walory klimatyczne Zakopanego stwarzają optymalne warunki do treningów dla wszelkich dyscyplin sportowych i predestynują to miejsce do pełnienia funkcji ośrodka przygotowań sportowych. Rocznie, mimo niskiego standardu obiektów, wykorzystuje się w ośrodku zakopiańskim ok. 35 tys. osobodni. Wykorzystanie bazy przy poprawie jej standardu byłoby co najmniej dwukrotnie większe.
   Miasto Zakopane zgłosiło swoją kandydaturę jako miasta-gospodarza Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym w 2013 r. Zawody mają być rozgrywane na obiektach COS OPO Zakopane, co sprawia, że modernizacja staje się tym bardziej pilna i nagląca. Plan modernizacji ośrodka uzgodniony z Polskim Związkiem Narciarskim został złożony w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
   W związku z opisaną sytuacją kieruję do Pana Ministra następujące pytania:
   1. Czy ministerstwo dysponuje jakimś planem inwestycji w obiektach sportowych COS, jak w ewentualnej hierarchii celów sytuuje się COS Zakopane?
   2. Czy COS Zakopane uzyska wsparcie ministerstwa w realizacji przedłożonego planu modernizacji obiektu w Zakopanem?

Anna Paluch

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - z upoważnienia ministra na zapytanie nr 867

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na zapytanie poseł na Sejm RP Anny Paluch, przekazane pismem z dnia 5 marca 2008 r. (sygn. SPS-024-867/08), w sprawie realizacji planu wyrównania standardów ośrodków COS przez doinwestowanie COS w Zakopanem, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje dofinansowanie strategicznych inwestycji sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie zatwierdzonego przez ministra sportu w sierpniu 2006 r. ˝Programu rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu do roku 2012˝.
   Wieloletni program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, określający strategiczne cele i główne kierunki działania w zakresie rozwoju bazy sportowej dla poszczególnych dyscyplin sportu, został opracowany w oparciu o potrzeby inwestycyjne przedstawione przez Centralny Ośrodek Sportu, akademie wychowania fizycznego oraz polskie związki sportowe.
   OPO Zakopane jest bazą dla sportów zimowych, głównie narciarstwa klasycznego, poza tym jest doskonałym miejscem do realizacji procesu szkolenia w okresie przygotowawczym (trening wytrzymałościowo-siłowy z wykorzystaniem warunków wysokogórskich) dla wszystkich dyscyplin sportu.
   Ministerstwo Sportu i Turystyki zdaje sobie sprawę z tego, że Ośrodek w Zakopanem wymaga dużego doinwestowania. Większość obiektów wymaga przebudowy, jak również rozbudowy. Istnieje potrzeba pilnej budowy sztucznie mrożonego toru lodowego do jazdy szybkiej oraz pawilonu sportowego na Wielkiej Krokwi, remontu pływalni, przebudowy internatów Zakopane i Imperial, budowy nowej hali sportowej, przebudowy boisk sportowych, przystosowania stadionu do treningu lekkoatletycznego.
   Na przestrzeni ostatnich 10 lat w rozwój infrastruktury tego ośrodka zainwestowano ogółem 22,5 mln zł ze środka specjalnego (obecnie Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).
   W latach 1995-2007 inwestycje ukierunkowane były głównie na przebudowę skoczni narciarskich i ich zaplecza.
   W roku 2007 nadano priorytet realizacji kolejnych zamierzeń inwestycyjnych w OPO Zakopane, przyjmując do dofinansowania 3 zadania:
   - modernizację kolei linowej na Wielką Krokiew,
   - budowę sztucznie mrożonego toru łyżwiarskiego do jazdy szybkiej,
   - modernizację stadionu lekkoatletycznego.
   Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem nie przygotował jednak w dostatecznym stopniu tych zadań do realizacji, stąd nastąpiło przesunięcie środków zaplanowanych na ten cel w roku 2007 na rok 2008.
   W ubiegłym roku burmistrz miasta Zakopanego i prezes Polskiego Związku Narciarskiego przedstawili program prac inwestycyjnych na lata 2007-2012 związanych z ubieganiem się o organizację w Polsce w 2013 r. narciarskich mistrzostw świata w konkurencjach klasycznych.
   Program ten obejmuje modernizację i rozbudowę takich obiektów, jak:
   - skocznia Wielka Krokiew z zapleczem (pawilon wielofunkcyjny, wyciąg narciarski, trybuny, drogi i place parkingowe, przejście podziemne łączące trasy biegowe, nagłośnienie skoczni),
   - skocznia Średnia Krokiew (zmiana profilu skoczni i nagłośnienia skoczni, nowa wieża sędziowska, przebudowa trybun, zaplecze sanitarno-szatniowe),
   - stadion biegowy (poszerzenie stadionu i przebudowa trybun, budowa pawilonu technicznego, wykonanie instalacji do sztucznego zaśnieżania, oświetlenie oraz nagłośnienie, zaplecze sanitarno-szatniowe, kabiny komentatorskie),
   - trasy biegowe (poszerzenie tras, wykonanie mostków i przejść dla widzów, wykonanie instalacji do sztucznego zaśnieżania, oświetlenie tras oraz nagłośnienie, modernizacja parkingu i dróg wewnętrznych, a także zagospodarowanie terenów zielonych).
   Ogólny koszt prac inwestycyjnych określono na kwotę 80 mln zł.
   Przygotowanie bazy sportowej Ośrodka Przygotowań Olimpijskich COS w Zakopanem w tym przedmiocie będzie zgodne z przygotowanym projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie zorganizowania w Zakopanem Narciarskich Mistrzostw Świata FIS w konkurencjach klasycznych w 2013 r. objętych gwarancją rządową.
   Ministerstwo Sportu i Turystyki badało możliwości dofinansowania realizacji tego programu na tle ˝Programu rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu do roku 2012˝ oraz ogólnego planu inwestycyjnego COS na najbliższe lata.
   Aktualny stan zobowiązań umownych na lata 2008-2011, wynikający z zaplanowanej kontynuacji dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań objętych zatwierdzonym przez ministra sportu i turystyki w dniu 24 września 2007 r. ˝Skorygowanym programem inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2007˝, nie pozwala na dofinansowanie zgłoszonych przedsięwzięć według przedstawionego przez burmistrza Zakopanego harmonogramu.
   Zadania inwestycyjne objęte programem inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w dużej mierze wiążą się z przygotowaniem odpowiedniej bazy sportowej na potrzeby organizacji przyznanych już Polsce mistrzowskich imprez sportowych, takich jak:
   - Mistrzostwa Świata U-20 w Lekkiej Atletyce w roku 2008 (przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Bydgoszczy),
   - Mistrzostwa Europy w Kolarstwie Torowym w roku 2008 oraz Mistrzostwa Świata w roku 2009 (budowa krytego toru kolarskiego w Pruszkowie),
   - Mistrzostwa Świata Juniorów i Młodzieżowców w Narciarstwie Klasycznym w roku 2008 i IX Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy ˝Śląsk-Beskidy 2009˝ (przebudowa skoczni narciarskiej ˝Skalite˝ z zapleczem i modernizacja tras narciarskich w COS/OPO Szczyrk),
   - Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn w roku 2009 (budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na ponad 10 tys. widzów na pograniczu Gdańska i Sopotu),
   - Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej w roku 2009 (budowa 2 dużych wielofunkcyjnych hal sportowych w Łodzi i na pograniczu Gdańska i Sopotu).
   W ocenie ministerstwa etapowe wprowadzanie poszczególnych zadań związanych z planowanymi w roku 2013 mistrzostwami w Zakopanem do programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu mogłoby mieć miejsce najwcześniej od roku 2009.
   Przygotowanie bazy sportowej Ośrodka Przygotowań Olimpijskich COS w Zakopanem w powyższym zakresie będzie, zgodnie z przygotowanym projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie zorganizowania w Zakopanem Narciarskich Mistrzostw Świata FIS w konkurencjach klasycznych w 2013 r., objęte gwarancją rządową.
   W ocenie ministerstwa etapowe wprowadzanie poszczególnych zadań związanych z planowanymi w roku 2013 mistrzostwami w Zakopanem do dofinansowania mogłoby mieć miejsce najwcześniej od roku 2009.
   Najpilniejsze potrzeby inwestycyjne określone na lata 2008-2011 przez COS dla Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem dominują na tle przyjętej strategii ogólnego rozwoju Centralnego Ośrodka Sportu.
   Zadaniami tymi są:
   1. Kontynuacja przyznanego dofinansowania na:
   1) modernizację kolei linowej na skocznię Wielka Krokiew:
   - okres realizacji: 2007-2008,
   - wartość inwestycji: 5005,3 tys. zł,
   - dofinansowanie z FRKF ogółem: 4950 tys. zł,
   - środki wykorzystane do 31.12.2007 r.: 0 tys. zł,
   - środki planowane na rok 2008: 4950 tys. zł,
   - planowany termin zakończenia zadania: 30.11.2008 r;
   2) modernizację stadionu lekkoatletycznego:
   - okres realizacji: 2007-2009,
   - wartość inwestycji: 6500 tys. zł,
   - dofinansowanie z FRKF ogółem: 6435 tys. zł,
   - środki wykorzystane do 31.12.2007 r.: 0 tys. zł,
   - środki planowane na rok 2008: 1385 tys. zł,
   - środki planowane na rok 2009: 5050 tys. zł,
   - planowany termin zakończenia zadania: 31.10.2009 r.
   2. Nowe inwestycje planowane do dofinansowania w latach 2008-2011 to w pierwszej kolejności:
   - budowa toru sztucznie mrożonego do jazdy szybkiej na lodzie (na potrzeby organizacji Mistrzostw Świata Juniorów w roku 2009), (koszt ok. 23,6 mln zł),
   a następnie sukcesywnie:
   - remont basenu przy internacie Zakopane (koszt ok. 3,5 mln zł),
   - przebudowa pawilonu sportowego przy skoczni Wielka Krokiew (koszt ok. 12 mln zł), (realizacja programu przygotowania skoczni, stadionu i tras biegowych, pierwszy element programu przystosowania skoczni),
   - przebudowa internatu Zakopane (koszt ok. 25 mln zł),
   - budowa hali sportowej przy internacie Zakopane (koszt ok. 30 mln zł),
   - przystosowanie skoczni.
   Przedstawiając powyższe, pragnę zapewnić, że Ministerstwo Sportu i Turystyki dołoży wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie doprowadzić do podwyższenia standardu infrastruktury sportowej Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. Zobacz więcej zapytań »
Copyright © 2005-2024 Anna Paluch