Krościenko n.D. 2008-01-11

Zapytanie nr 649 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Czchów i Chełmiec wchodzących w skład Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego˝

W dniu 8 stycznia 2008 r. została opublikowana lista projektów indywidualnych PO IiŚ na lata 2007-2013. Lista ta nie zawiera projektu pod nazwą ˝Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Czchów i Chełmiec wchodzących w skład Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego.˝
   Celem przedmiotowego projektu o wartości 87,49 mln euro jest budowa 340 km kanalizacji sanitarnej, budowa 4 oczyszczalni ścieków i modernizacja 3 oczyszczalni ścieków. Projekt ma być realizowany w aglomeracji Gródek nad Dunajcem wyznaczonej decyzją wojewody małopolskiego nr 11/05 z dnia 8 lipca 2005 (16 800 RLM), w aglomeracji Czchów wyznaczonej decyzją wojewody małopolskiego nr 54/06 z dnia 13 lipca 2006 r. (11 050 RLM) oraz aglomeracji Chełmiec wyznaczonej decyzją WM nr 56/05 z dnia 19 lipca 2005 r. (13 222 RLM). Projekt ma charakter strategiczny i jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Kraju, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska. Skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna w odniesieniu do celów ˝Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych˝.
   Chcę tu zaznaczyć z całą stanowczością, iż cel główny Priorytetu I: Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ - ˝Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy˝ zawiera jasno określone cele szczegółowe, m.in.: ˝zmniejszenie całkowitego ładunku zanieczyszczeń w ściekach komunalnych poprzez wyposażenie aglomeracji pomiędzy 2 tys. a 15 tys. RLM w systemy kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej˝.
   W tej sytuacji kieruję do Pani Minister/Pana Ministra następujące pytania:
   1. Z jakich powodów projekt został usunięty z listy projektów indywidualnych PO IiŚ na lata 2007-2013?
   2. Czy Pani Minister/Pan Minister zdaje sobie sprawę, że skutkiem tej pochopnej decyzji może być opóźnienie w realizacji tego ważnego dla Małopolski projektu, a być może nawet, na skutek opóźnień, niewykorzystanie wszystkich dostępnych środków programu ˝Infrastruktura i środowisko˝?
   3. Jak Pani Minister/Pan Minister wytłumaczy tę decyzję samorządom lokalnym zainteresowanych gmin, które poniosły poważne koszty przygotowania projektu?
 
Anna Paluch

Odpowiedź Ministra Rozwoju Regionalnego na zapytanie nr 649

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na następujące zapytania pani poseł Anny Paluch dotyczące usunięcia z listy dla Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ następujących projektów indywidualnych:
   1. ˝Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Czchów i Chełmiec wchodzących w skład Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego˝ (znak: SPS-024-649/08);
   2. ˝Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - etap II˝ (znak: SPS-024-647/08);
   3. ˝Program wodno-ściekowy gminy Krynica-Zdrój˝ (znak: SPS-024-616/08);
   4. ˝Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródła do zapory w Dobczycach - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw˝ (znak: SPS-024-652/08);
   5. ˝Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Ropy˝ (znak: SPS-024-617/08);
   6. ˝Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Kalwaria Zebrzydowska - faza I˝ (znak: SPS-024-650/08);
   7. ˝Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Kalwaria Zebrzydowska - faza II˝ (znak: SPS-024-651/08);
   8. ˝Czysta woda dla Krakowa - budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie Myślenice˝ (znak: SPS-024-653/08);
   9. ˝Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Biała Niżna i Stróże˝ (znak: SPS-024-654/08);
   10. ˝Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec˝ (znak: SPS-024-655/08);
   11. ˝Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródła do zapory w Dobczycach - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin: Rabka-Zdrój, Jordanów, Lubień˝ (znak: SPS-024-614/08);
   12. ˝Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku Gmin Perły Doliny Popradu˝ (znak: SPS-024-645/08);
   13. ˝Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy miasta Zakopane˝ (znak: SPS-024-646/08);
   14. ˝System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy - Świnna Poręba˝ (znak: SPS-024-648/08);
   15. ˝Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Bukowina Tatrzańska˝ (znak: SPS-024-615/08);
   16. ˝Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródła do zapory w Dobczycach - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin: Mszana Dolna, miasto Mszana Dolna, Niedźwiedź, Wiśniowa, Raba Wyżna, Tokarnia, Pcim˝ (znak: SPS-024-618/08);
   17. ˝Oczyszczanie ścieków na Podhalu, etap II˝ (znak: SPS-024-619/08);
   18. ˝Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze˝ (znak: SPS-024-644/08)
   - przedstawiam, co następuje.
   Na wstępie należy sprostować stwierdzenie zawarte w zapytaniach odnoszące się do daty ogłoszenia listy projektów indywidualnych. Należy zauważyć, że zweryfikowana lista projektów indywidualnych (w tym również dla PO IiŚ) została ogłoszona w dniu 1 lutego br. i zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Stąd nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, jakoby lista ta została opublikowana w dniu 8 stycznia 2008 r.
   Celem przeprowadzonej w styczniu 2008 r. weryfikacji było przede wszystkim przeanalizowanie projektów umieszczonych na listach dla Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym RP ˝Monitor Polski˝ w październiku i listopadzie 2007 r., pod kątem ich zgodności z kryteriami strategicznymi, dostępności alokacji finansowej czy też możliwości realizacji w okresie 2007-2015 (zgodnie z zasadą automatycznego anulowania wsparcia unijnego tzw. ˝n+2/n+3˝). W szczególności pod uwagę brano strategiczny charakter projektu (wpływ na osiągnięcie celów priorytetu), stopień wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników programu operacyjnego oraz skalę oddziaływania projektu, zgodnie z kryteriami strategicznymi ujętymi w Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
   Ad 1. Z jakich powodów projekty zostały usunięte z listy projektów indywidualnych PO IiŚ na lata 2007-2013?
   Należy zauważyć, że w ramach priorytetu I: Gospodarka wodno-ściekowa na listach podstawowej i rezerwowej z października i listopada 2007 r. ogłoszonych w Monitorze Polskim znalazło się zbyt dużo projektów, co powodowało wielokrotne przekroczenie dostępnej alokacji. W takiej sytuacji beneficjenci projektów rezerwowych nie mieli realnej szansy na otrzymanie dofinansowania, stąd podjęta została decyzja o nietworzeniu listy projektów rezerwowych. Jednocześnie zadecydowano o przeznaczeniu blisko 70% środków z tego priorytetu na procedurę konkursową, co umożliwi wszystkim projektom z ówczesnych list rezerwowych wzięcie udziału w konkursie. Dotyczy to projektów z pozycji 3-5, 8-11, 15-17.
   Podczas weryfikacji listy podstawowej zgodnie z kryteriami strategicznymi w przypadku I priorytetu PO IiŚ: Gospodarka wodno-ściekowa zostały utrzymane projekty o odpowiedniej skali oddziaływania określonej wielkością projektu, czyli duże projekty o wartości kosztów całkowitych powyżej 25 mln euro. Wobec powyższego na liście nie znalazły się niżej wymienione projekty, gdyż ich koszty były niższe niż ustalony próg 25 mln euro:
   -˝Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Kalwaria Zebrzydowska - faza I˝;
   -˝Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Kalwaria Zebrzydowska - faza II˝;
   - ˝Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy miasta Zakopane˝.
   Kolejnym kryterium, które było brane pod uwagę podczas weryfikacji listy projektów, a które dawało podstawy do pozytywnej oceny możliwości realizacji projektu do roku 2015, było kryterium gotowości. Dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej minimalny próg został ustalony na poziomie 40% (10 z 25 punktów). Przyczyną nieumieszczenia na liście projektów podstawowych niżej wymienionych projektów było uzyskanie mniejszej ilości punktów, która wyniosła dla poszczególnych projektów odpowiednio:
   - ˝Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Czchów i Chełmiec wchodzących w skład Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego˝ - 26,9%;
   - ˝Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - etap II˝ - 28,5%;
   - ˝Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku Gmin Perły Doliny Popradu˝ - 29,1%;
   - ˝System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy - Świnna Poręba˝ - 25%;
   - ˝Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze˝ - 16,6%.
   Jednocześnie pragnę podkreślić, że zgodnie z wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, istnieje możliwość aktualizacji listy projektów indywidualnych 2 razy do roku (terminie do dnia 31 lipca i do dnia 31 grudnia), w szczególności w oparciu o dane dotyczące stanu przygotowania projektów do realizacji.
   Ad 2. Czy Pani Minister zdaje sobie sprawę, że skutkiem tej pochopnej decyzji może być opóźnienie w realizacji projektu, a być może nawet na skutek opóźnień niewykorzystanie wszystkich dostępnych środków PO IiŚ?
   Ponowna weryfikacja list projektów indywidualnych była konieczna ze względu na ogłoszenie pierwszej listy przed zatwierdzeniem PO IiŚ przez Komisję Europejską, czyli w czasie, gdy nie był znany jeszcze ostateczny jego kształt. Taki stan powodował obawę o zgodność projektów zamieszczonych na liście z treścią PO IiŚ zatwierdzoną przez Komisję 7 grudnia 2007 r. Ponowna weryfikacja miała na celu sprawdzenie spójności projektu z zapisami programu operacyjnego, strategicznego charakteru projektu, a także horyzontu czasowego jego realizacji. Podjęte działania miały przede wszystkim spowodować umieszczenie na liście projektów indywidualnych jedynie projektów spełniających wszystkie warunki, aby nie doprowadzić do sytuacji rezerwowania środków dla projektu niekwalifikującego się do wsparcia. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem zawartym w zapytaniach, według którego weryfikacja list może zagrozić wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków w ramach PO IiŚ. W świetle przedstawionych wyjaśnień należy stwierdzić, że brak weryfikacji listy spowodowałby takie konsekwencje.
   Ad 3. Jak Pani Minister wytłumaczy tę decyzję samorządom lokalnym zainteresowanych miast i gmin, które poniosły poważne koszty przygotowania projektu?
   Umieszczenie projektu na liście projektów indywidualnych, zarówno na poprzedniej liście, jak również na obecnej, nie jest równoznaczne z przyznaniem środków na realizację projektów. Przyznania środków nie gwarantuje też podpisanie preumowy. Każdy wnioskodawca, przygotowując projekt, ponosi ryzyko, że nie zostanie on wybrany do dofinansowania i tym samym poniesie koszty związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.
   Nieumieszczenie projektu na liście projektów indywidualnych stwarza możliwość uczestniczenia projektu w konkursie i otrzymania dofinansowania. Podczas oceny wniosków bardzo duże znaczenie będzie miał stopień przygotowania projektu. Zobacz więcej zapytań »
Copyright © 2005-2024 Anna Paluch