Krościenko n.D. 2008-01-11

Zapytanie nr 648 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy - Świnna Poręba˝

W dniu 8 stycznia 2008 r. została opublikowana lista projektów indywidualnych PO IiŚ na lata 2007-2013. Lista ta nie zawiera projektu pod nazwą ˝System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy - Świnna Poręba.˝ Celem przedmiotowego projektu o wartości 76,66 mln euro jest budowa 612 km kanalizacji sanitarnej, budowa 31 oczyszczalni ścieków i modernizacja 2 oczyszczalni ścieków. Projekt ma być realizowany w aglomeracjach: Sucha Beskidzka wyznaczonej decyzją wojewody małopolskiego nr 29/06 z dnia 8 września 2006 r. (54 066 RLM), w aglomeracji Zawoja wyznaczonej decyzją wojewody małopolskiego nr 15/06 z dnia 16 marca 2006 r. (11 470 RLM), w aglomeracji Budzów wyznaczonej decyzją wojewody małopolskiego nr 66/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r. (8865 RLM), w aglomeracji Zembrzyce wyznaczonej decyzją wojewody małopolskiego nr 27/06 z dnia 22 lipca 2006 r. (10 944 RLM), w aglomeracji Stryszów wyznaczonej decyzją wojewody małopolskiego nr 68/06 z dnia 23 sierpnia 2006 r. (12 000 RLM), w aglomeracji Mucharz wyznaczonej decyzją wojewody małopolskiego nr 69/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. (4505 RLM), w aglomeracji Bystra-Sidzina wyznaczonej decyzją wojewody małopolskiego nr 88/06 z dnia 20 sierpnia 2006 r. (6383 RLM) i w aglomeracji Jordanów wyznaczonej decyzją wojewody małopolskiego nr 68/06 z dnia 20 listopada 2006 r. (7000 RLM). Projekt ma charakter strategiczny i jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Kraju, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska. Skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna w odniesieniu do celów ˝Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych˝. Pragnę z całą mocą podkreślić wagę realizacji tego projektu w kontekście realizacji zbiornika wodnego Świnna Poręba - konieczność rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej przed zakończeniem inwestycji budowy zapory.
   Chcę tu zaznaczyć z całą stanowczością, iż cel główny Priorytetu I: Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ - ˝Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy˝ zawiera jasno określone cele szczegółowe, m.in.: ˝wyposażenie do końca 2013 roku aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, oczyszczalnie ścieków˝, ˝zmniejszenie całkowitego ładunku zanieczyszczeń w ściekach komunalnych poprzez wyposażenie aglomeracji pomiędzy 2 tys. a 15 tys. RLM w systemy kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej˝.
   W tej sytuacji kieruję do Pani Minister/Pana Ministra następujące pytania:
   1. Z jakich powodów projekt został usunięty z listy projektów indywidualnych PO IiŚ i PO IG na lata 2007-2013?
   2. Czy Pani Minister/Pan Minister zdaje sobie sprawę, że skutkiem tej pochopnej decyzji może być opóźnienie w realizacji tego ważnego dla Małopolski projektu, a być może nawet, na skutek opóźnień, niewykorzystanie wszystkich dostępnych środków programu ˝Infrastruktura i środowisko˝?
   3. Jak Pani Minister/Pan Minister wytłumaczy tę decyzję samorządom lokalnym zainteresowanych miast i gmin, które poniosły poważne koszty przygotowania projektu?
   4. Czy nie ma zagrożenia, że budowa systemu wodno-kanalizacyjnego dorzecza górnej Skawy nie zostanie zakończona przed oddaniem zapory Świnna Poręba?
 
Anna Paluch

Odpowiedź Ministra Rozwoju Regionalnego na zapytanie nr 648

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na następujące zapytania pani poseł Anny Paluch dotyczące usunięcia z listy dla Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ następujących projektów indywidualnych:
   1. ˝Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Czchów i Chełmiec wchodzących w skład Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego˝ (znak: SPS-024-649/08);
   2. ˝Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - etap II˝ (znak: SPS-024-647/08);
   3. ˝Program wodno-ściekowy gminy Krynica-Zdrój˝ (znak: SPS-024-616/08);
   4. ˝Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródła do zapory w Dobczycach - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw˝ (znak: SPS-024-652/08);
   5. ˝Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Ropy˝ (znak: SPS-024-617/08);
   6. ˝Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Kalwaria Zebrzydowska - faza I˝ (znak: SPS-024-650/08);
   7. ˝Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Kalwaria Zebrzydowska - faza II˝ (znak: SPS-024-651/08);
   8. ˝Czysta woda dla Krakowa - budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie Myślenice˝ (znak: SPS-024-653/08);
   9. ˝Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Biała Niżna i Stróże˝ (znak: SPS-024-654/08);
   10. ˝Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec˝ (znak: SPS-024-655/08);
   11. ˝Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródła do zapory w Dobczycach - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin: Rabka-Zdrój, Jordanów, Lubień˝ (znak: SPS-024-614/08);
   12. ˝Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku Gmin Perły Doliny Popradu˝ (znak: SPS-024-645/08);
   13. ˝Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy miasta Zakopane˝ (znak: SPS-024-646/08);
   14. ˝System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy - Świnna Poręba˝ (znak: SPS-024-648/08);
   15. ˝Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Bukowina Tatrzańska˝ (znak: SPS-024-615/08);
   16. ˝Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródła do zapory w Dobczycach - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin: Mszana Dolna, miasto Mszana Dolna, Niedźwiedź, Wiśniowa, Raba Wyżna, Tokarnia, Pcim˝ (znak: SPS-024-618/08);
   17. ˝Oczyszczanie ścieków na Podhalu, etap II˝ (znak: SPS-024-619/08);
   18. ˝Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze˝ (znak: SPS-024-644/08)
   - przedstawiam, co następuje.
   Na wstępie należy sprostować stwierdzenie zawarte w zapytaniach odnoszące się do daty ogłoszenia listy projektów indywidualnych. Należy zauważyć, że zweryfikowana lista projektów indywidualnych (w tym również dla PO IiŚ) została ogłoszona w dniu 1 lutego br. i zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Stąd nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, jakoby lista ta została opublikowana w dniu 8 stycznia 2008 r.
   Celem przeprowadzonej w styczniu 2008 r. weryfikacji było przede wszystkim przeanalizowanie projektów umieszczonych na listach dla Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym RP ˝Monitor Polski˝ w październiku i listopadzie 2007 r., pod kątem ich zgodności z kryteriami strategicznymi, dostępności alokacji finansowej czy też możliwości realizacji w okresie 2007-2015 (zgodnie z zasadą automatycznego anulowania wsparcia unijnego tzw. ˝n+2/n+3˝). W szczególności pod uwagę brano strategiczny charakter projektu (wpływ na osiągnięcie celów priorytetu), stopień wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników programu operacyjnego oraz skalę oddziaływania projektu, zgodnie z kryteriami strategicznymi ujętymi w Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
   Ad 1. Z jakich powodów projekty zostały usunięte z listy projektów indywidualnych PO IiŚ na lata 2007-2013?
   Należy zauważyć, że w ramach priorytetu I: Gospodarka wodno-ściekowa na listach podstawowej i rezerwowej z października i listopada 2007 r. ogłoszonych w Monitorze Polskim znalazło się zbyt dużo projektów, co powodowało wielokrotne przekroczenie dostępnej alokacji. W takiej sytuacji beneficjenci projektów rezerwowych nie mieli realnej szansy na otrzymanie dofinansowania, stąd podjęta została decyzja o nietworzeniu listy projektów rezerwowych. Jednocześnie zadecydowano o przeznaczeniu blisko 70% środków z tego priorytetu na procedurę konkursową, co umożliwi wszystkim projektom z ówczesnych list rezerwowych wzięcie udziału w konkursie. Dotyczy to projektów z pozycji 3-5, 8-11, 15-17.
   Podczas weryfikacji listy podstawowej zgodnie z kryteriami strategicznymi w przypadku I priorytetu PO IiŚ: Gospodarka wodno-ściekowa zostały utrzymane projekty o odpowiedniej skali oddziaływania określonej wielkością projektu, czyli duże projekty o wartości kosztów całkowitych powyżej 25 mln euro. Wobec powyższego na liście nie znalazły się niżej wymienione projekty, gdyż ich koszty były niższe niż ustalony próg 25 mln euro:
   -˝Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Kalwaria Zebrzydowska - faza I˝;
   -˝Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Kalwaria Zebrzydowska - faza II˝;
   - ˝Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy miasta Zakopane˝.
   Kolejnym kryterium, które było brane pod uwagę podczas weryfikacji listy projektów, a które dawało podstawy do pozytywnej oceny możliwości realizacji projektu do roku 2015, było kryterium gotowości. Dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej minimalny próg został ustalony na poziomie 40% (10 z 25 punktów). Przyczyną nieumieszczenia na liście projektów podstawowych niżej wymienionych projektów było uzyskanie mniejszej ilości punktów, która wyniosła dla poszczególnych projektów odpowiednio:
   - ˝Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Czchów i Chełmiec wchodzących w skład Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego˝ - 26,9%;
   - ˝Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - etap II˝ - 28,5%;
   - ˝Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku Gmin Perły Doliny Popradu˝ - 29,1%;
   - ˝System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy - Świnna Poręba˝ - 25%;
   - ˝Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze˝ - 16,6%.
   Jednocześnie pragnę podkreślić, że zgodnie z wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, istnieje możliwość aktualizacji listy projektów indywidualnych 2 razy do roku (terminie do dnia 31 lipca i do dnia 31 grudnia), w szczególności w oparciu o dane dotyczące stanu przygotowania projektów do realizacji.
   Ad 2. Czy Pani Minister zdaje sobie sprawę, że skutkiem tej pochopnej decyzji może być opóźnienie w realizacji projektu, a być może nawet na skutek opóźnień niewykorzystanie wszystkich dostępnych środków PO IiŚ?
   Ponowna weryfikacja list projektów indywidualnych była konieczna ze względu na ogłoszenie pierwszej listy przed zatwierdzeniem PO IiŚ przez Komisję Europejską, czyli w czasie, gdy nie był znany jeszcze ostateczny jego kształt. Taki stan powodował obawę o zgodność projektów zamieszczonych na liście z treścią PO IiŚ zatwierdzoną przez Komisję 7 grudnia 2007 r. Ponowna weryfikacja miała na celu sprawdzenie spójności projektu z zapisami programu operacyjnego, strategicznego charakteru projektu, a także horyzontu czasowego jego realizacji. Podjęte działania miały przede wszystkim spowodować umieszczenie na liście projektów indywidualnych jedynie projektów spełniających wszystkie warunki, aby nie doprowadzić do sytuacji rezerwowania środków dla projektu niekwalifikującego się do wsparcia. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem zawartym w zapytaniach, według którego weryfikacja list może zagrozić wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków w ramach PO IiŚ. W świetle przedstawionych wyjaśnień należy stwierdzić, że brak weryfikacji listy spowodowałby takie konsekwencje.
   Ad 3. Jak Pani Minister wytłumaczy tę decyzję samorządom lokalnym zainteresowanych miast i gmin, które poniosły poważne koszty przygotowania projektu?
   Umieszczenie projektu na liście projektów indywidualnych, zarówno na poprzedniej liście, jak również na obecnej, nie jest równoznaczne z przyznaniem środków na realizację projektów. Przyznania środków nie gwarantuje też podpisanie preumowy. Każdy wnioskodawca, przygotowując projekt, ponosi ryzyko, że nie zostanie on wybrany do dofinansowania i tym samym poniesie koszty związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.
   Nieumieszczenie projektu na liście projektów indywidualnych stwarza możliwość uczestniczenia projektu w konkursie i otrzymania dofinansowania. Podczas oceny wniosków bardzo duże znaczenie będzie miał stopień przygotowania projektu. Zobacz więcej zapytań »
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch