Wystapienie 2011-07-28, 97 pos., 3 dz

28 pkt porz. dz.: 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druki nr 4284 i 4374).

Poseł Anna Paluch:

Wysoka Izbo! Grunty, jak każdy przedmiot własności, mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, są dziedziczone, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ten naturalny ruch powoduje ich rozdrabnianie, czego efektem jest coraz mniej dogodny układ przestrzenny gospodarstw rolnych, a w konsekwencji - coraz trudniejsze warunki gospodarowania. Aby temu przeciwdziałać, prowadzi się postępowania scalenia i wymiany gruntów. Z oczywistych względów scalenie gruntów może być przeprowadzone pod warunkiem zgody większości jego uczestników, natomiast dla przeprowadzenia wymiany konieczna jest zgoda wszystkich uczestników tego postępowania. Wszczęcie postępowania, oszacowanie wartości scalanych gruntów, opracowanie i zatwierdzenie projektu scalenia - wszystkie te etapy procedury scaleniowej prowadzą do nowego ukształtowania struktury własnościowej gospodarstw rolnych, co wymaga oczywiście przeprowadzenia zagospodarowania poscaleniowego, tzn. wykonania nowo wyznaczonych dróg, likwidacji zbędnych miedz i innych prac, takich, które są niezbędne do objęcia w posiadanie gruntów przez uczestników scalenia, zgodnie z decyzją o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów. W dotychczasowym brzmieniu ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów nie określała podmiotu zobowiązanego do przeprowadzenia i sfinansowania zagospodarowania poscaleniowego, co było niejednokrotnie przeszkodą w zakończeniu postępowań scalenia i wymiany gruntów. I tu mała uwaga na marginesie - uzyskanie konsensusu wszystkich uczestników scalenia co do kształtu nowego prawa własności jest zawsze niezmiernie trudne i to niezamknięcie postępowania scaleniowego polegającego na wykonaniu niezbędnych prac niejednokrotnie jest powodem, dla którego scalenia nie dochodzą do skutku.
    Przechodzę do projektu omawianej dzisiaj ustawy. Otóż art. 3 ust. 1 w nowym brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stanowi, że zagospodarowanie poscaleniowe jest obowiązkiem starosty jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa. Należy tu tylko wyrazić nadzieję, że budżet państwa będzie się z tych zobowiązań wywiązywał. Niniejszy projekt wprowadza również zmiany do objaśnień terminów ustawowych. W zmianie trzeciej uchyla art. 34 ustawy, w którym dotąd były zamieszczone definicje używanych w ustawie pojęć. Zgodnie z „Zasadami techniki prawodawczej”, już tutaj przywoływanymi przez posła sprawozdawcę, słownik powinien być na początku, a nie na końcu ustawy, bo zawiera wszystkie podstawowe pojęcia niezbędne do jej właściwego zrozumienia. A zatem art. 34 zostaje uchylony, natomiast słownik zostaje przeniesiony do początkowej części ustawy, tzn. do art. 1 w dodawanym ust. 2. Słownik został rozszerzony o nowe pojęcia. Dotychczas w słowniku było 7 definicji, a po zmianach, które omawiamy, będzie zdefiniowanych 9 pojęć, w tym takie pojęcia, jak: grunty, grunty zabudowane, rozłóg gruntów - to jest istotne pojęcie, bo rozłóg powinien być korzystny, czyli gospodarz powinien mieć pola stosunkowo najmniej rozrzucone, żeby mu się wygodnie pracowało - właściciel, uczestnik scalenia, wieś, prace scaleniowe. Te pojęcia są zdefiniowane. Zostało szczegółowo zdefiniowane pojęcie najważniejsze, które już tutaj było przywoływane, a mianowicie „zagospodarowanie poscaleniowe ”, przez co rozumie się prace umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegające na: po pierwsze, budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia; po drugie, korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych; po trzecie, likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.
Wysoka Izbo, kończąc swoje wystąpienie, chciałabym jednak zadać pytanie. Mam nadzieję, że słucha nas któryś z panów ministrów, choć jest protokół, że tak powiem, obrad, więc mam nadzieję, że rząd się wywiąże z obowiązku i udzieli odpowiedzi na pytanie, które pozwolę sobie zadać. Dlaczego tak późno powstał stosowny projekt ustawy, skoro na wykorzystanie na cele scaleń czeka 1 929 191 814 zł środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ujętych w PROW, a w połączeniu z funduszami krajowymi daje to kwotę ponad 2,5 mld zł?
Na marginesie jeszcze, panie marszałku, szukając tych danych liczbowych, pozwoliłam sobie wejść na stronę ministra do biuletynu internetowego PROWieści i z osłupieniem zauważyłam błąd ortograficzny w rządowym biuletynie. Nie chce mi się wierzyć, że właściwy urzędnik odpowiedzialny za kształt tego biuletynu nie zna polskiej ortografii, bo w sformułowaniu: „gdzie znaleźć formularz wniosków”, wyraz „znaleźć” pisany jest przez „ść” - to jest po prostu oburzające. Mam nadzieję, że minister sprawi, iż w rządowych dokumentach i rządowych biuletynach zasady polskiej ortografii nie będą naruszane w sposób tak dotkliwy. Przykład idzie z góry, ale nie zawsze trzeba z niego korzystać.
Pytanie:
Mam pytanie do pana ministra. Otóż szukałam danych dotyczących dostępnych środków z funduszy europejskich, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W PROW w osi 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego jest to działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Są tam, panie ministrze, dwa schematy. Schemat I dotyczy scaleń. Są to cele dotyczące poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wytyczania i urządzania funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych, wydzielania gruntów niezbędnych pod infrastrukturę techniczną i społeczną. Te cele są w schemacie I. Jest też oczywiście schemat II, dotyczący poprawy jakości gleb przez regulację stosunków wodnych, zwiększenia retencji wodnej, poprawy ochrony użytków rolnych przed powodziami.
A więc są dwa schematy i w zasadzie środki finansowe, o których jest informacja na stronie ministerstwa, dotyczą tych dwóch schematów. Krótko mówiąc, jest 2,5 mld zł, złożonych wniosków jest niecałe 400, liczba umów wynosi niecałe 300, wykonanie wydatków wynosi 2,8% i nie wiadomo, czy w ogóle są jakieś scalenia.
A więc mam jedno krótkie pytanie: Czy w ogóle są jakieś wnioski dotyczące scaleń? Bo jak na razie te rzeczy są ujęte wspólnie dla schematów I i II. Czy wpłynęły jakieś wnioski dotyczące scaleń?
Dziękuję bardzo.
  zobacz więcej wystąpień »
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch