34 posiedzenie, 2 dzień (2009-01-22)

Poseł Anna Paluch:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W swoim dzisiejszym oświadczeniu pragnę wyrazić satysfakcję i radość z podjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie uczczenia pamięci Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego w 120. rocznicę jego urodzin.
Wnioskodawcą podjęcia uchwały jest zespół politechniczny klubu Prawo i Sprawiedliwość, któremu mam zaszczyt przewodniczyć. Projekt uchwały został przyjęty w drodze uzgodnień między klubami parlamentarnymi i wymagał konsensusu. Tekst został więc skrócony, a jego wymowa została nieco złagodzona. W toku tychże uzgodnień zatarł się aspekt prorozwojowy i spójnościowy działań Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jego działania, choć dla ich opisu nie używano takich pojęć jak ˝polityka spójności˝ czy ˝rozwój regionalny˝, miały właśnie taki wymiar.
A oto tekst w pierwotnym brzmieniu:
W sto dwudziestą rocznicę urodzin Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego, ministra przemysłu i handlu, wicepremiera, ministra skarbu w rządach II Rzeczypospolitej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd temu wybitnemu twórcy i realizatorowi koncepcji rozwoju polskiej gospodarki, którego roztropne działania w sferze polityki przemysłowej, handlowej i walutowej przyniosły jeden z najszybszych w ówczesnej Europie wzrost gospodarczy i poprawę warunków życia polskiego społeczeństwa.
W latach 1926-1930 Eugeniusz Kwiatkowski, inżynier chemik i absolwent Politechniki Lwowskiej, był ministrem przemysłu i handlu. W tym czasie m.in. opracował Trzyletni Program Stabilizacyjny (1927-1930), nadzorował budowę portu i miasta Gdyni oraz napisał znakomitą i oryginalną książkę ekonomiczno-historyczną ˝Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej˝, której główne tezy są aktualne również dziś i powinny być brane pod uwagę, skoro dysproporcje w rozwoju polskich regionów należą do najwyższych w Europie.
Od października 1935 r. do września 1939 r. Eugeniusz Kwiatkowski był wicepremierem do spraw gospodarki i ministrem skarbu; w tym czasie czuwał nad realizacją wielkiego zadania gospodarczego i obronnego nakreślonego w uchwale sejmowej, jakim był Centralny Okręg Przemysłowy. Jemu podlegały też inne państwowe inwestycje, m.in. budowa zapory i elektrowni wodnej w Rożnowie. Centralny Okręg Przemysłowy, realizowany na obszarze 60 tys. km2, zamieszkanym przez ponad 5,5 mln ludności, której przeważającą większość stanowili mieszkańcy ubogich, przeludnionych wsi, jest modelowym przykładem racjonalnej i przemyślanej polityki rozwoju obejmującej rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej, budowę nowych lub modernizację istniejących zakładów i budowę osiedli miejskich dla pracowników z całą infrastrukturą, co można uznać za antycypację polityki regionalnej w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia.
Po II wojnie światowej Eugeniusz Kwiatkowski był delegatem rządu ds. odbudowy gospodarki Wybrzeża. Wówczas, w pewnym stopniu, były kontynuowane Jego przedwojenne zamierzenia, których ˝wizytówką˝ stała się zbudowana w Trójmieście Szybka Kolej Miejska. Niestety, na przełomie lat 40. i 50. reżim komunistyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odsunął Eugeniusza Kwiatkowskiego od pełnienia funkcji gospodarczych, publicznych, a nawet dydaktycznych.
Eugeniusz Kwiatkowski dobrze zasłużył się Polsce.
Tym oświadczeniem pragnę jeszcze raz uczcić tę znakomitą postać naszej historii. Dziękuję bardzo. zobacz więcej oświadczeń »
Copyright © 2005-2020 Anna Paluch