Interpelacja nr 12734 do Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura poselskiego napływają informacje i uwagi dotyczące nieefektywnego funkcjonowania i przedłużających się postępowań administracyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz jej regionalnych oddziałów. Obecnie instytucja ta ma znaczący i często decyzyjny głos w procesie ochrony środowiska.
W związku z tym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1.    Jaka jest liczba zatrudnionych osób w GDOŚ i RDOŚ? Proszę o wyszczególnienie członków korpusu służby cywilnej oraz podział na pracowników i urzędników służby cywilnej.
2.    Jaki jest średni staż pracy członków korpusu służby cywilnej w GDOŚ oraz w poszczególnych oddziałach RDOŚ?
3.    Jakie jest wykształcenie (jaki % pracowników edukowało się w zakresie nauk przyrodniczych, leśnych, itp.) członków korpusu służby cywilnej w GDOŚ i poszczególnych oddziałach RDOŚ?
4.    Ilu członków korpusu służby cywilnej w GDOŚ i poszczególnych RDOŚ brało udział w ciągu ostatnich dwóch lat w szkoleniach lub innych formach doskonalenia zawodowego lub podnoszenia kwalifikacji – np. studiach podyplomowych? Ilu spośród tych pracowników brało udział w szkoleniach finansowanych ze środków unijnych?
5.    Jakie są roczne koszty funkcjonowania GDOŚ i RDOŚ?
6.    Ilu pracowników w GDOŚ i poszczególnych RDOŚ zajmuje się obsługą organizacyjną, finansową i kadrową?
7.    Jaki jest roczny koszt obsługi kadrowej i finansowej w GDOŚ i poszczególnych oddziałach RDOŚ?
8.    Jaka jest uśredniona liczba prowadzonych postępowań administracyjnych przez GDOŚ i RDOŚ w ciągu roku?
9.    Jaki jest średni czas na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez GDOŚ i poszczególne RDOŚ?
10.  Jaka jest uśredniona liczba wydanych aktów prawa miejscowego w ciągu roku przez poszczególne oddziały RDOŚ?
Z wyrazami szacunku
Anna Paluch
Poseł RP

Odpowiedź na interpelację nr 12734


Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

 
W odpowiedzi interpelację nr 12734 z dnia 30 maja 2017 r. Pani Anny Paluch – posła RP w sprawie funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, uprzejmie informuję, iż odpowiedzi zostały przygotowane w formie tabelarycznej, w celu ich pełnej przejrzystości i czytelności.

Odnosząc się do pytania 1. Jaka jest liczba zatrudnionych osób w GDOŚ i RDOŚ?, uprzejmie informuję, iż odpowiedź została zawarta w Tabeli 1 stanowiącej załącznik Nr 1 do przedmiotowego pisma.

W zakresie pytania 2. Jaki jest średni staż pracy członków korpusu służby cywilnej w GDOŚ oraz w poszczególnych oddziałach RDOŚ?, odpowiedź została zawarta w Tabeli 2 stanowiącej załącznik Nr 2 do pisma.

W odniesieniu do pytania 3. Jakie jest wykształcenie (jaki % pracowników edukowało się w zakresie nauk przyrodniczych, leśnych, itp.) członków korpusu służby cywilnej w GDOŚ i poszczególnych oddziałach RDOŚ?, uprzejmie informuję, iż odpowiedź została przedstawiona w Tabeli 3 stanowiącej załącznik Nr 3 do przedmiotowego pisma.

W przedmiocie pytania 4. Ilu członków korpusu służby cywilnej w GDOŚ i poszczególnych RDOŚ brało udział w ciągu ostatnich dwóch lat w szkoleniach lub innych formach doskonalenia zawodowego lub podnoszenia kwalifikacji – np. studiach podyplomowych? Ilu spośród tych pracowników brało udział w szkoleniach finansowanych ze środków unijnych?, należy wskazać, iż odpowiedź została zawarta w Tabeli 4 stanowiącej załącznik Nr 4 do pisma.

Odnosząc się do pytania 5. Jakie są roczne koszty funkcjonowania GDOŚ i RDOŚ? i Pytanie 7. Jaki jest roczny koszt obsługi kadrowej i finansowej w GDOŚ i poszczególnych oddziałach RDOŚ?, uprzejmie informuję, iż odpowiedź została przedstawiona w Tabeli 5, która stanowi załącznik Nr 5 do przedmiotowego pisma.
W zakresie pytania 6. Ilu pracowników w GDOŚ i poszczególnych RDOŚ zajmuje się obsługą organizacyjną, finansową i kadrową?, uprzejmie informuję, iż odpowiedź została udzielona w Tabeli 6 stanowiącej załącznik Nr 6 do pisma.

W przedmiocie pytania 8. Jaka jest uśredniona liczba prowadzonych postępowań administracyjnych przez GDOŚ i RDOŚ w ciągu roku? pytania 9. Jaki jest średni czas na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez GDOŚ i poszczególne RDOŚ? pytania 10. Jaka jest uśredniona liczba wydanych aktów prawa miejscowego w ciągu roku przez poszczególne oddziały RDOŚ?, uprzejmie informuję, iż odpowiedź została udzielona w Tabeli 7, która stanowi załącznik Nr 7 do przedmiotowego pisma.

Z poważaniem
Z up. Ministra
Andrzej Szweda-Lewandowski
Podsekretarz Stanu - Główny Konserwator Przyrody
Ministerstwo Środowiska1. odpowiedź + załączniki
2. załącznik 3
3. załączniki 4, 5, 6, 7 Zobacz więcej »
Copyright © 2005-2019 Anna Paluch