Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w ustawie prawo budowlane i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będące efektem agresywnego lobbingu oraz wprowadzające bałagan i niespójność w przepisach prawa.23

Druk 832 projekt skierowany z Komisji Przyjazne Państwo, lobbowany przez Polski Związek Firm Deweloperskich.
Proponowane zmiany to kompletna dewastacja przepisów dotyczących podziałów nieruchomości. M in.:
  • zmiana 2 projektu: „Podział nieruchomości następuje poprzez …założenie dla części nieruchomości księgi wieczystej bez zmiany właściciela lub użytkownika wieczystego” zapis ten miał służyć obchodzeniu przepisów prawa budowlanego gwarantujących ochronę praw właścicielskich sąsiadom nieruchomości na których są planowane inwestycje deweloperskie. Spowodowałby kompletny bałagan w księgach wieczystych.
  • zmiana 3 projektu: „uchyla się art. od 93 do 100”, art. 100 zawiera delegację dla ministra do wydania rozporządzeń w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, zatem straciłyby ważność przepisy określające standard wykonywania map, stanowiących podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych
Po ujawnieniu przeze mnie na posiedzeniu podkomisji w październiku 2008 r. faktycznego znaczenia proponowanych zapisów ( cytowane powyżej dwa przykłady i kilkanaście innych ) prace nad projektem zarzucono.
 
Druk 1048 zmiana ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; projekt skierowany z Komisji Przyjazne Państwo, lobbowany przez Polski Związek Firm Deweloperskich.
Proponowany projekt ustawy:
  • naruszał prawo własności, bo wykluczał przepisy o oddziaływaniu obiektu budowlanego na sąsiednie działki: wysokość obiektu, odległość od granicy działki; zniesienie pozwolenia na budowę pozbawiałoby praw właściciela sąsiedniej działki do ochrony własnych interesów,
  • nie gwarantował bezpieczeństwa obiektów budowlanych oddawanych do użytku,
  • zgodnie z proponowanymi przepisami deweloper mógłby oddać do użytku obiekt bez zapewnienia dostaw mediów i bez zapewnienia dostępu do drogi publicznej
  • był sprzeczny z przepisami o ochronie środowiska
Projekt został uchwalony, wbrew stanowisku PiS, po odrzuceniu większości proponowanych przez posłów PiS poprawek. Protestowało przeciwko niemu 10 krajowych organizacji architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa etc. Został odesłany prewencyjnie przez Ś.P. Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Trybunału Konstytucyjnego i uchylony przez TK. W uzasadnieniu decyzji o uchyleniu tego projektu ustawy Trybunał Konstytucyjny potwierdził wszystkie krytyczne uwagi przedstawiane przez Klub PiS w trakcie prac w Sejmie nad projektem.
 
 
Druk 1897 zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt powstał w Komisji Przyjazne Państwo. W razie jego uchwalenia wprowadziłby bałagan w planowanie przestrzenne. Projekt dotyczył zmiany art. 16 ust.1 ustawy, t.j. skali map, na jakich sporządza się plan zagospodarowania przestrzennego. Gdyby dopuszczono- jak to postulowali autorzy projektu – do stosowania mapy w skali 1:10000 na terenach zabudowanych, nie byłoby możliwe przedstawienie ustaleń planu dla konkretnego terenu n.p. co do linii zabudowy, granic działek dróg dojazdowych itp.
Na mój wniosek projekt został odrzucony w I czytaniu.
 
Druk 2209 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, dot. procedur związanych z wywłaszczeniem nieruchomości lub czasowego udostępnienia nieruchomości dla realizowania celów publicznych.
Zmiana 7 tego projektu do art. 113 ust.6 ustawy budziła poważne wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Podobne zdanie wyrażali eksperci z BAS. Przepisy dotyczące nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym miałoby się stosować również w przypadku, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. A zatem, hipotetycznie - w sytuacji kiedy po śmierci właściciela toczy się postępowanie spadkowe, masa spadkowa została określona, sąd wydał postanowienie o dziale spadku, które jeszcze się nie uprawomocniło, w majestacie prawa spadkobiercy zostaną pozbawieni możliwości udziału w postępowaniu wywłaszczeniowym. Ten zapis jest sprzeczny z art.21 ust.1 Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska chroni własności i prawo dziedziczenia”. Poprawka polegająca na skreśleniu zmiany 7 została odrzucona.
 
Druk 2565 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt dot. lokalizacji elektrowni wiatrowych powstał w Komisji Przyjazne Państwo. W pierwotnej wersji projekt zawierał propozycję nadania statusu celu publicznego inwestycjom w elektrownie wiatrowe, co byłoby podstawą do ustalania lokalizacji decyzją, a nie w drodze zmiany planu zagospodarowania, a także do wywłaszczeń na te cele, ze szkodą dla społeczności lokalnych. Ponadto projekt obciążał gminy kosztami poszukiwania, dokumentowania i ustalania zasad wykorzystania źródeł energii, a te koszty powinni ponosić inwestorzy. W wyniku prac w podkomisjach i komisjach wszystkie budzące sprzeciw propozycje zostały usunięte. Zobacz więcej »
Copyright © 2005-2019 Anna Paluch